Tilleggsopplysninger i forbindelse med Merkantildata-melding

I forbindelse med et forelegg for manglende opplysninger i en børsmelding i august i fjor har Orkla i dag oversendt følgende brev til Oslo Børs: "Som meldt i forrige uke aksepterte Orkla å betale forelegget på kr 75.000 for overtredelse av verdipapirhandellovens regler om meldeplikt i forbindelse med en handel i Merkantildata-aksjer i august i fjor.

Spørsmålet om meldeplikt knytter seg i denne saken til det prinsipielle i hvorvidt Orkla, som følge av at en ansatt i Orkla var valgt inn i Merkantildatas styre, var representert i styret på grunn av sitt eierskap. Orklas oppfatning er at dette styremedlemmet representerte det samlede aksjonærfellesskapet i Merkantildata, og ikke var å anse som en representant for Orkla. Merkantildata oppfatter dette på samme måte. Orkla vurderte derfor handelen som ikke meldepliktig, noe det ble redegjort for i et brev som samtidig med handelen gikk til Oslo Børs.

Til tross for at Orkla vurderte handelen som ikke meldepliktig, sørget man for at markedet ble gitt reell informasjon om transaksjonene. Den 30. august 2000 ga Orkla blant annet følgende informasjon:

"Orkla ASA har i dag solgt 12,2 millioner aksjer i Merkantildata til kurs kr 57,- pr aksje. Orkla har samtidig inngått langsiktige derivatkontrakter på 12 millioner aksjer."

Idet påtalemyndigheten har vurdert handelen som meldepliktig, har den også konkludert med at nevnte informasjon ikke tilfredsstilte verdipapirhandellovens krav til detaljeringsgrad for en meldepliktig handel. Orkla vil derfor, for god ordens skyld, gi følgende tilleggsopplysninger:

Etter salget av 12,2 millioner aksjer 30. august 2000, som ble gjennomført gjennom megler, var Orklas beholdning av aksjer i Merkantildata 0.

Orkla ASA kjøpte samme dato 12 millioner kjøpsopsjoner med strike kurs 45,60 NOK for 15,27 NOK pr. opsjon. Orkla ASA utstedte samtidig samme antall salgsopsjoner med strike kurs 42,75 NOK og mottok 0,998 NOK pr. opsjon. Opsjonene hadde en løpetid til 28. februar 2001. Nevnte kjøps- og salgsopsjoner utgjorde Orklas samlede beholdning av opsjoner knyttet til Merkantildata pr. 30. august 2000.

Forholdet har for øvrig i dag kun historisk interesse, all den tid opsjonene er avsluttet, jfr. melding til Oslo Børs av 16. februar 2001. Det vises også til note 9 i årsregnskapet 2000 for Orkla-konsernet.

Orkla har akseptert å betale forelegget for å få saken ut av verden. Orkla vil på prinsipielt grunnlag ta kontakt med departementet for en nærmere avklaring av spørsmålet om når en aksjonær skal anses være meldepliktig som følge av representasjon i styret.


Med hilsen
for Orkla ASA

Ole Kristian Lunde
Informasjonssjef"