Ujevnt resultat for 1. tertial 1999

Orklas resultat før skatt på 468 mill. kroner er 310 mill. kroner lavere enn i fjor. Nedgangen skyldes lavere resultat for Baltic Beverages Holding (BBH) og Kjemiområdet, samt lavere bokført resultat for Investeringsområdet.

Den svake russiske rubelen har som forventet redusert resultatet i BBH. Volumveksten er fortsatt på et høyt nivå (25%). Matvareområdet har god resultatvekst, mens resultatet fra de øvrige merkevarevirksomhetene er litt lavere enn i fjor. Prosjektene som skal forbedre konsernets konkurransekraft utvikler seg som planlagt, men har liten resultateffekt i 1. tertial.

Finansielle Investeringers bokførte resultat ble 71 mill. kroner lavere enn i fjor. Dersom økningen i kursreserve på aksjeporteføljen inkluderes, økte områdets verdijusterte resultat. Avkastningen på Orklas aksjeportefølje var 12,8% ved utgangen av april. Lavere resultatbidrag fra eierandelen i Hartwall har redusert resultatet fra tilknyttede selskap. Konsernets resultat pr. aksje før goodwillavskrivninger ble 2,5 kroner mot 3,5 kroner i fjor.

Orklas samlede omsetning på 9,6 mrd. kroner var på nivå med fjoråret. Drikkevarer og Kjemi har lavere salgsinntekter enn i fjor, mens de andre områdene har økt omsetningen. Det norske og svenske dagligvaremarkedet har så langt i 1999 hatt en positiv utvikling. Konsernets markedsandeler for viktige produktgrupper er i hovedsak opprettholdt. Kjeks i Sverige og egen brus i Norge opplever imidlertid noe reduserte andeler.

Resultat for merkevarevirksomhetene:
· Orkla Foods økte driftsresultatet med 63 mill. kroner til 167 mill. kroner. Samtlige divisjoner har resultater på nivå med eller bedre enn i fjor. Fremgangen er størst for Stabburet, Procordia Food og Abba Seafood. Markedsposisjonene ble i hovedsak opprettholdt eller styrket, og markedsinnsatsen forventes å øke utover i året. I Sverige økte Procordia Food omsetningen med 13%, delvis grunnet periodeforskjøvet salg. I Norge gir langsiktig arbeid med merkevarebygging, innovasjon og produktutvikling, samt normalisert drift ved det nye pizzaanlegget, resultater. Pågående omstillingsarbeid utvikler seg som planlagt både i Sverige og Polen.
· Orkla Drikkevarer reduserte driftsresultatet med 105 mill. kroner til -35 mill. kroner. BBHs totalvolum økte med 25% til 287 mill. liter. Nye bryggerier forklarer halve veksten. Svekkelsen av rubelen reduserte driftsresultatet før goodwillavskrivninger (50%) fra 162 mill. kroner til 67 mill. kroner, og driftsmarginen falt fra 33% til 19%. Den nordiske drikkevarevirksomheten fikk et driftsresultat før goodwillavskrivninger på -40 mill. kroner, mot -35 mill. kroner i fjor. Bortfallet av produksjon for Coca-Cola Co. samt lavere volumer for øl og egen brus i Ringnes bidro negativt, mens økte volumer for Pripps, god utvikling for Pepsi i Norge og lavere enhetskostnader både i Pripps og Ringnes bidro positivt. Effektiviseringsprogrammet for den nordiske virksomheten følger i store trekk de fastlagte planer.
· Orkla Brands driftsresultat falt med 9 mill. kroner til 108 mill. kroner. De fleste produktområdene hadde resultater på nivå med eller bedre enn i fjor. Markedsveksten var moderat og markedsandelene generelt stabile. For Kjeks og Snacks er resultatet redusert. Arbeidet med ny produksjonstruktur for Kjeks går som planlagt. For Snacks har intensivert konkurranse i Norge og innkjøringsproblemer i forbindelse med ny produksjonsstruktur i Danmark bidratt negativt. Dagligtekstiler overtok i januar Freds AB i Sverige med en årsomsetning på ca SEK 300 mill.
· Orkla Medias driftsresultat på 62 mill. kroner var på nivå med 1998. Dagspresse Norge og Ukepresse bedret resultatene. I volum er totalmarkedet for annonser redusert for både dagspresse og ukepresse, men Orkla Media har økt annonseinntektene. Orkla Trykk har utviklet seg positivt. Dagspresse Øst-Europa har et noe lavere resultat som følge av økt markedsinnsats. Nyervervede Gazeta Lubuska er konsolidert med virkning fra 01.01.1999, og bidrar positivt.

Resultat fra Kjemiområdet:
Driftsresultatet falt med 88 mill. kroner til 49 mill. Effekten av Asia-krisen har medført lave priser for Lignin og klart svekket resultatet. Redusert bidrag på salg av fiskeoljer og lavere margin for crushing av soyabønner har gitt betydelig resultatsvekkelse for Tilsetningsstoffer. Svakere marked og fallende priser for svovelsyre har svekket resultatet for basiskjemikalier. Spesialcellulose viste noe fremgang fra i fjor, og produktiviteten er bedret. Driftsresultatet for Finkjemi var på nivå med fjoråret. Arbeidet med å utvikle nye produkter for farmasøytisk industri viser fremgang. Forbedringsprogrammet ved virksomheten i Sarpsborg følger planen, og forventes gradvis å gi effekt utover i året gjennom økt kapasitetsutnyttelse og reduserte kostnader. Netto resultateffekt i inneværende år vil være begrenset.

Resultat for Finansielle Investeringer:
Verdien av alle selskap notert på Oslo Børs steg med 21,5% i 1. tertial 1999. Verdien på Orklas aksjeportefølje steg med 12,8%. Storebrand har hatt en svak kursutvikling og porteføljen har liten eksponering mot Norsk Hydro, som veier tungt i totalindeksen. Verdijustert egenkapital for porteføljen økte med 1,6 mrd. kroner siden årsskiftet. Den 30.04.1999 var markeds-verdien på aksjeporteføljen 14,3 mrd. kroner. Av dette var 5,3 mrd. kroner urealiserte gevinster.

Kapitalforhold:
Den netto rentebærende gjelden økte med 0,9 mrd. kroner til 15,4 mrd. kroner. Av totalbalansen på 39,3 mrd. kroner er bokført egenkapitalandel 34,1%. Inkluderes de urealiserte aksjegevinstene før skatt, stiger egenkapitalandelen til 42,0%. Andelen rentebærende gjeld med flytende rente er ca. 50%, og ca. 11% av den rentebærende gjeld har kortsiktig norsk rente. Gjennomsnittlig lånerente var ved utgangen av 1. tertial 5,9%.

Utsikter:
For konsernets nordiske merkevarevirksomheter forventes ingen vesentlige endringer i de markedsmessige rammebetingelser. Det er nødvendig å ha sterk fokus på de tiltak som er iverksatt for å styrke konkurransekraften. Orkla Foods hadde en betydelig resultatøkning i 1. tertial. Forskyvning av salgsinntekter til 1. tertial gjør at det ikke forventes samme relative fremgang resten av året. Høye ølavgifter er fortsatt en sterk belastning for Pripps Ringnes' bryggerier i Norge og Sverige. Med et slikt avgiftsnivå vil lokal produksjon over tid vanskelig kunne opprettholdes. BBH forventer en positiv markedsutvikling, mens fortsatt svak valuta påvirker resultatet negativt. Kjemiområdet forventer en mer positiv resultatutvikling resten av året, men likevel et svakere årsresultat enn i 1998.

For fullstendig rapport med tabeller følg linken under