Undersøkelsesutvalgets rapporter: Orklaledelsen kommenterer.

Rapportene fra Orklastyrets undersøkelsesutvalg er nå gjort offentlig tilgjengelige. Selskapets ledelse, som tidligere ikke har hatt anledning til å uttale seg om materialet, finner grunn til å understreke følgende:

Formålet med undersøkelsesarbeidet var å fastslå om det i forbindelse med salg av en aksjepost på ca 20 millioner Orkla-aksjer var skjedd noen urettmessig verdioverføring fra selskapet til andre, eller om ledelsen har gjort seg skyldig i brudd på lov eller forskrift.

Etter omfattende undersøkelser er det konstatert:
  • det har ikke i noen av de undersøkte sammenhenger foregått noen form for verdioverførsel fra Orkla til andre
  • ledelsen har ikke gjort seg skyldig i brudd på lov eller forskrift, eller for øvrig opptrådt utilbørlig
  • det er ikke fremkommet opplysninger som gir grunnlag for å trekke den konklusjon at Orkla hadde etablert noen forståelse om eller kontroll over den aktuelle aksjeposten

Med bakgrunn i undersøkelsesutvalgets rapporter uttrykte Orklas styre tillit til selskapets ledelse. Etter at dette tillitsvotumet var klart, besluttet Jens P. Heyerdahl d.y. seg for å anmode styret om å få fratre som konsernsjef, en beslutning han for øvrig hadde hatt til vurdering over de siste par år. Styret besluttet kort tid deretter å ansette Finn Jebsen som ny konsernsjef. Disse beslutningene var enstemmige fra styrets side.

Undersøkelsesutvalget har også gjennomgått selskapets investeringer først i TRG (Antilles) NV (TRG) og senere i Norway Seafoods Holding (NWSH), begge i form av lån med rett for Orkla til å konvertere til aksjer.

Styrets medlem Christen Sveaas har reist spørsmål om selskapets ledelse har handlet galt og "gitt bort" inntil en milliard kroner ved å kreve tilbakebetaling av TRG-investeringen i stedet for å konvertere den til aksjer. Undersøkelsesutvalget og det øvrige styret har konkludert med at det ikke finnes noe grunnlag for denne påstanden.

Det har også vært undersøkt om Orklas investeringer i NWSH kan ses som bidrag til finansiering av Kjell Inge Røkkes formodede kjøp av Orkla-aksjer. Gjennom undersøkelsene fremkommer det imidlertid at NWSH-investeringen kom samtidig med tilbakebetaling fra TRG. Samlet har det medført at det på dette tidspunkt gikk netto midler fra Røkke-systemet til Orkla -ikke omvendt. Følgelig kan ikke Orkla ha bidratt med noen finansiering til et formodet kjøp av Orkla-aksjer.

Undersøkelsesutvalget mener at investeringen i NWSH synes vanskelig å forklare "finansielt og ut fra strategiske forhold....". Orklas ledelse så imidlertid investeringen som attraktiv for Orklas aksjonærer, og stiller seg uforstående til utvalgets betraktning på dette punkt. Såkalte direkte investeringer har vært et økende innslag i selskapets totale investeringsportefølje de senere år, og utgjør nå flere milliarder kroner. NWSH-investeringen må sees i denne sammenheng.

Utvalget og styret har hver for seg et noe annet syn enn det daværende styre og administrasjonen på enkelte forhold som gjelder saksbehandlingen underveis. Styreformann Finn Hvistendahl har karakterisert dette som spørsmål om interne "husholdsregler". De aktuelle forholdene som i denne sammenheng er påpekt kan vanskelig sies å være vesentlige. Administrasjonen har selvsagt ingen problemer med å rette seg etter styrets ønsker vedrørende saksbehandlingen i selskapet.

Ledelsen konstaterer at saken nå er grundig belyst og gjennomgått. Man står tilbake med at det i forhold til undersøkelsens formål ikke er påvist noen misligheter eller lov- og regelbrudd. Det er heller ikke fremkommet noe vesentlig å kritisere. Orklas ledelse er tilfreds med at styret nå har avsluttet denne saken.