Valgkomiteens forslag til nytt styre i Orkla

Valgkomiteen i Orkla foreslår at Åge Korsvold ikke erstattes med nytt styremedlem, og tar sikte på å foreslå at han gjenvelges til styret når ny konsernsjef er på plass. Det arbeides med å finne nytt styremedlem etter Åse Aulie Michelet, som i år har meddelt at hun ikke tar gjenvalg som følge av sin nye stilling. Øvrige styremedlemmer foreslås gjenvalgt.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Stein Erik Hagen, Bjørg Ven, Peter Ruzicka, Jesper Ovesen og Barbara M. Thoralfsson til Orklas styre. Stein Erik Hagen foreslås gjenvalgt som styrets leder. Det foreslås i denne omgang ikke ny nestleder i styret etter Åge Korsvold. Bedriftsforsamlingen fatter sin beslutning i sitt møte 24. mai.

Åge Korsvold gikk, i tråd med allmennaksjelovens bestemmelser, av som nestleder i styret i Orkla 30. april da han tiltrådte som konstituert konsernsjef. Valgkomiteen tar sikte på å foreslå Åge Korsvold gjenvalgt i styret når ny konsernsjef er på plass.

Som det ble redegjort for av valgkomiteens leder Idar Kreutzer på Orklas generalforsamling 19. april, har Åse Aulie Michelet i år varslet valgkomiteen om at hun ikke stiller til gjenvalg som følge av ny stilling. Valgkomiteen har engasjert ekstern bistand i arbeidet med å identifisere aktuelle kandidater, og vil innkalle til ekstraordinært møte i bedriftsforsamlingen når valgkomiteens innstilling foreligger, sannsynligvis etter sommerferien.


Orkla ASA
Oslo, 11. mai 2012

Ref.:

Valgkomiteens leder
Idar Kreutzer
Telefon 22 31 11 64

Direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt
Johan Chr. Hovland
Telefon +47 22 54 44 86/ +47 917 63 491