Valgkomiteens innstilling

18.05.2004: Orklas bedriftsforsamling skal i sitt møte den 24. mai 2004 velge nye styremedlemmer.

Valgkomiteen har 18. mai 2004 avgitt sin innstilling.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på gjenvalg av Johan Fredrik Odfjell, Anne Birgitte Lundholt og Peter Ruzicka for en valgperiode på 2 år.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Stein Erik Hagen som nytt styremedlem.

Som følge av at valgkomiteen innstiller på Stein Erik Hagen som nytt styremedlem, må et av dagens styremedlemmer fratre styret. Valgkomiteen har i dette spørsmålet delt seg i et flertall og et mindretall. Valgkomiteens flertall består av Harald Arnkværn og Idar Kreutzer. Valgkomiteens mindretall er Elisabeth Grieg.
 
Valgkomiteens flertall innstiller på at Christen Sveaas trer ut av styret med virkning fra 24. mai 2004, jf. asal § 6-7, annet ledd. Valgkomiteens mindretall innstiller ikke på gjenvalg av Kjell Almskog.
 
Valgkomiteen innstiller på en valgperiode for Stein Erik Hagen frem til våren 2005/2006 avhengig av hvilket styremedlem som går ut.
         
Valgkomiteen vil ved senere styrevalg søke å hensynta ønsket om en større kvinneandel samt nordisk deltagelse.
 
Valgkomiteen, med tilslutning av Sverre Olsen som de ansattes representant, innstiller på at Johan Fredrik Odfjell gjenvelges som styreleder for 2 år.