Vedr. Orklas overtagelse av aksjemajoriteten i Elkem og etterfølgende pliktig tilbud

07.02.2005: Det vises til melding 10. januar 2005 i forbindelse med Orklas overtagelse av aksjemajoriteten i Elkem og etterfølgende pliktig tilbud.

Orkla ASA og hver av de tre selgerne, Folketrygdfondet, Storebrand Livsforsikring AS og DnB NOR Bank ASA har i dag inngått en tilleggsavtale til de opprinnelige avtalene som medfører visse justeringer i den betingede retten til tilleggsvederlag.
 
Avtalene med Folketrygdfondet, Storebrand Livsforsikring AS og DnB NOR Bank ASA av 10. januar 2005 inneholdt en betinget rett til tilleggsvederlag dersom Orkla ASA ("Orkla") i perioden frem til utløpet av mars 2006 kjøper eller selger aksjer i Elkem ASA ("Elkem") til en kurs som overstiger det avtalte vederlaget på NOK 235 pr aksje.
 
De inngåtte tilleggsavtalene innebærer at den betingede retten til tilleggsvederlag bortfaller for 30% av aksjene som hver av selgerne har overdratt. Som kompensasjon for dette bortfallet skal Orkla betale et kontantvederlag på NOK 1,- for hver av disse aksjene. Samtidig opprettholdes den betingede retten for de resterende 70% av aksjene, men slik at den betingede retten bortfaller med tilbakevirkende kraft til avtaletidspunktet dersom den i forbindelse med det pliktige tilbudet blir endelig fastslått å ha en verdi pr aksje som overstiger NOK 1,-. I så tilfelle skal selgerne også for disse aksjene motta et kontantvederlag på NOK 1,- pr aksje. Avtalenes øvrige punkter består som før.
 
Det legges opp til at samtlige aksjonærer som kan delta i det pliktige tilbudet, vil få tilsvarende mulighet til å velge mellom tre alternativer; enten å velge et tilleggsvederlag på NOK 1,- pr aksje, eller den betingede retten til tilleggsvederlag (inklusive det samme forbeholdet om bortfall som beskrevet ovenfor), eller en kombinasjon av disse i forholdet 30:70. De nærmere vilkårene for det pliktige tilbudet vil bli inntatt i tilbudsdokumentet som vil bli offentliggjort i forbindelse med fremsettelsen av det pliktige tilbudet.