Vi har idag mottatt følgende melding fra Pripps Ringnes AB:Orkla

Vanskelige forhandlinger mellom The Coca-Cola Company og Pripps Ringnes

Pripps Ringnes og The Coca-Cola Company (TCCC) inngikk den 19.6.1996 en intensjonsavtale om avvikling av partenes samarbeide i Norge og Sverige. Avtalen forutsatte at det nåværende samarbeide skulle avsluttes 28.2.1997, men Pripps Ringnes skulle stå for produksjonen av Coca-Cola-produktene ut 1998. Partene har senere blitt enige om å forlenge salgs- og distribusjonssamarbeidet i Norge frem til 1.5.1997.

Intensjonsavtalen forutsatte en endelig avtale etter ytterligere detaljforhandlinger. Disse detaljforhandlingene har vært vanskelige, og det synes nå på det rene at partene ikke kommer til enighet om å sluttføre forhandlingene på grunnlag av intensjonsavtalen. Forhandlinger om egnede avtaler for å regulere avviklingen av samarbeidet i Norge og Sverige fortsetter imidlertid.

Fra Pripps Ringnes' side forhandles det med sikte på å sluttføre forhandlingene så langt mulig som opprinnelig forutsatt. Skulle det likevel vise seg umulig å nå et tilfredsstillende resultat, vil samarbeidet mellom partene bygge på avtaleverket som forelå før den ovvennevnte intensjonsavtalen ble inngått. Som følge av at TCCC har sagt opp AB Pripps Bryggeriers (Pripps) avtale for det svenske markedet, opphører i så fall Pripps' rettigheter i henhold til avtalen 1.4.1997, og TCCC overtar fra samme tidspunkt ansvaret for å betjene det svenske markedet med sine produkter. Pripps har tidligere opplyst at selskapet bestrider TCCC's juridiske adgang til å si opp avtalen i Sverige, og Pripps vil som følge av en oppsigelse reise erstatningskrav overfor TCCC.

Ringnes vil ved et eventuelt brudd i forhandlingene fortsette å tappe, distribuere og selge TCCC's produkter i Norge, idet avtalen med TCCC om dette løper til 31.12.1999.

Pripps Ringnes avsatte i sitt regnskap for 1995 SEK 200 mill. for å dekke nødvendige
restruktureringskostnader i forbindelse med en eventuell avvikling av samarbeidet med TCCC i Sverige. Disse avsetningene vurderes fortsatt som tilstrekkelige.

Direktør Informasjon og Investor Relations, Lisbeth Lindberg, Tel.: 22 50 10 80
Adm.direktør Halvor Stenstadvold, Tel.: 22 50 10 80
Adm.direktør Pripps Ringnes, Paul Bergqvist, Tel.: +46 8-757-7222

25. november 1996

Orkla Hugin