Eierstyring og selskapsledelse

Orklas prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for aksjonærer, ansatte og samfunnet for øvrig.

Åpenhet, transparens, ansvarlighet og likebehandling underbygger tilliten til konsernet, både internt og eksternt, og utgjør sentrale elementer i arbeidet med å fremme en sunn forretningsmessig bedriftskultur.

Reglement for primærinnsidere i Orkla

Instruks for valgkomiteen i Orkla ASA, jf. vedtektene § 13

Styreinstruks Orkla ASA

Instruks for håndtering av innsideinformasjon i Orkla

Oversikt over Orklas primærinnsidere

Meldepliktig handel

Generalforsamling