12. Godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets kompensasjonsutvalg avgir innstilling om konsernsjefens betingelser til styret, og fører tilsyn med de generelle vilkårene for andre ledende ansatte i konsernet.

Styret vurderer konsernsjefen og hans betingelser én gang pr. år. I styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jf. note 5 i regnskapet for Orkla ASA, er det redegjort for godtgjørelsene til ledende ansatte og konsernets betingelsespolitikk, herunder omfang og innretning av bonus- og aksjeverdirelaterte ordninger. Det er satt tak på resultatavhengige godtgjørelser. Styrets erklæring gjøres tilgjengelig for aksjonærene i eget saksdokument samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

Godtgjørelse til konsernledelsen

Styret vedtar betingelser for konsernsjefen og tar prinsipielle beslutninger vedrørende konsernets betingelsespolicy og kompensasjonsordninger for øvrige ansatte. Styret har et eget kompensasjonsutvalg, som forbereder kompensasjonssaker for beslutning i styret. Utvalget består av tre styremedlemmer, hvorav ett er ansattvalgt, og har i 2016 vært ledet av styrets nestleder. Administrasjonen utreder saker for kompensasjonsutvalget og styret. I 2016 har konsernledelsen deltatt i konsernets årsbonussystem og langtidsinsentivordning. Nedenfor vises fast lønn og honorarer til konsernledelsen samt opptjent bonus. For opptjening og saldo i bonusbanken pr. 31.12.2016, basert på Orklas aksjekurs pr. 31.12.2016 (NOK 78,20), utbetalt årslønn og feriepenger og naturalytelser, se note 5 i regnskapet for Orkla ASA nederst på denne siden.

Beløp i tusen NOK Årslønn
31.12.2016
Utbetalt bonus
(opptjent i 2015)
Totalt utbetalt
lønn og
godtgjørelser
Peter A. Ruzicka  5 923 3 629 10 070
Jens Bjørn Staff 2 870 986 4 229
Terje Andersen 2 899 1 474 6 262
Karl Otto Tveter 2 913 1 111 5 425
Atle Vidar Nagel-Johansen 3 570   1 818 7 393
Ann-Beth Freuchen 2 800 1 440 4 993
Pål Eikeland 2 800 1 390 5 990
Stig Ebert Nilssen 3 140  666 4 994
Johan Clarin (lønn i SEK) 2 915 1 175 4 823

Note 5 i regnskapet for Orkla ASA: Godtgjørelser og avtalefestede forhold (PDF)

 

Les mer

Om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende

 

Les mer