12. Godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets kompensasjonsutvalg avgir innstilling om konsernsjefens betingelser til styret, og fører tilsyn med de generelle vilkårene for andre ledende ansatte i konsernet.

Note 5 i regnskapet for Orkla ASA: Godtgjørelser og avtalefestede forhold (PDF)

 

Les mer

Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

 

Les mer

Styret vurderer konsernsjefen og hans betingelser én gang pr. år. I styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jf. note 5 i regnskapet for Orkla ASA, er det redegjort for godtgjørelsene til ledende ansatte og konsernets betingelsespolitikk, herunder omfang og innretning av bonus- og aksjeverdirelaterte ordninger. Det er satt tak på resultatavhengige godtgjørelser. Styrets erklæring gjøres tilgjengelig for aksjonærene i eget saksdokument samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

Godtgjørelse til konsernledelsen

Styret vedtar betingelser for konsernsjefen og tar prinsipielle beslutninger vedrørende konsernets betingelsespolicy og kompensasjonsordninger for øvrige ansatte. Styret har et eget kompensasjonsutvalg, som forbereder kompensasjonssaker for beslutning i styret. Utvalget består av tre styremedlemmer, hvorav ett er ansattvalgt, og har i 2017 vært ledet av styrets nestleder. Administrasjonen utreder saker for kompensasjonsutvalget og styret.

Konsernledelsen er omfattet av konsernets årsbonussystem og langtidsinsentivordning.

Utbetalt godtgjørelse i 2017

Beløp i tusen NOK Årslønn 31.12.2017 Utbetalt årslønn og feriepenger (A) Utbetalt bonus (opptjent i 2016) Utbetalt fra bonusbank Naturalytelser (B) Totalt utbetalt lønn og godtgjørelser 2017 Totalt utbetalt lønn og godtgjørelser 2016
Peter A. Ruzicka 6 070 6 601 2 644 1 055 305 10 605 10 070
Jens Bjørn Staff 2 941 3 121 787 279 280 4 467
Terje Andersen* 2 971 3 332 1 090 1 086 300 5 808
Karl Otto Tveter* 2 985 3 286 850 979 304 5 419
Atle Vidar Nagel Johansen 3 659 4 105 1 116 1 122 336 6 679
Ann-Beth Freuchen 2 870 3 139 1 450 857 244 5 690
Pål Eikeland 2 870 3 242 770 1 973 265 6 250
Stig Ebert Nilssen 3 218 3 445 934 964 238 5 581
Johan Clarin 2 988** 3 101 769 1 250 305 5 425
Sum konsernledelsen ekskl. konsernsjefen 45 319 44 109

*Mottar i tillegg styrehonorar NOK 300.000 fra Jotun.
**Årslønn er i tusen SEK.

 

Opptjent, ikke utbetalt godtgjørelse i 2017

Beløp i tusen NOK Opptjent bonus for 2017* Avsatt Langtidsinsentiv*** Opptjent pensjonskostnad Sum opptjent (C) Saldo bonusbank 31.12.2017***
Peter A. Ruzicka** 3 035 3 035 2 222 8 292 10 053
Jens Bjørn Staff 853 853 755 2 461 2 818
Terje Andersen 1 254 1 254 945 3 453 4 301
Karl Otto Tveter 925 925 744 2 594 3 345
Atle Vidar Nagel Johansen 834 834 1 012 2 680 4 512
Ann-Beth Freuchen 1 378 1 378 613 3 369 4 712
Pål Eikeland 362 362 704 1 428 3 868
Stig Ebert Nilssen 1 091 1 091 837 3 019 2 767
Johan Clarin (SEK) 867 867 726 2 460 3 429

*Opptjent årsbonus for 2017 utbetales i 2018.
**Konsernsjefens samlede opptjente lønn og godtgjørelser i 2017 er tusen NOK 15.198 (A+B+C).
***Saldo i bonusbank inneholder ikke årets opptjening.

 

Konsernledelsens utøvelse av opsjoner pr. 31.12.2017

Antall Tildelt dato Innløsningskurs 1. utøvelse/ innløsningsdato Siste utøvelse
Atle Vidar Nagel Johansen -35 000

 

09.05.2011

 

37,43

 

09.05.2014

 

Innløst 80,50

 

Ann-Beth Freuchen -40 000 09.05.2011 37,43 09.05.2014 Innløst 80,50

 

Stig Ebert Nilssen -50 000 09.05.2011 37,43 09.05.2014 Innløst 80,50