Om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende og ansatte

Etter allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Det følger videre av allmennaksjeloven § 5–6 (3) at det på generalforsamlingen skal avholdes en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen for det kommende regnskapsår (se (ii) nedenfor). Så langt retningslinjene er knyttet til aksjebaserte insentivordninger skal disse også godkjennes av generalforsamlingen (se (iii)).

(i) Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for foregående regnskapsår er det redegjort for på side 101.

(ii) Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte

Når det gjelder retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte for det kommende regnskapsåret, vil styret legge frem følgende retningslinjer for rådgivende avstemning på generalforsamlingen i 2015:

Formålet med Orklas betingelsespolicy er å trekke til seg medarbeidere med den kompetansen konsernet trenger, videreutvikle og beholde nøkkelkompetanse og motivere til langsiktighet og kontinuerlig fremgang for å nå Orklas forretningsmessige mål. Som overordnet innfallsvinkel skal Orklas policy være innrettet mot markedets median når det gjelder fastlønn og pensjon, mens den variable delen knyttet til resultater, kursutvikling etc. (kort- og langtidsinsentiver) skal være bedre enn en medianbetraktning. Kompensasjonen kan bestå av følgende elementer:

(a) Faste elementer

Orkla bruker internasjonalt anerkjente systemer for stillingsvurderinger for å finne «riktig» stillings- og fastlønnsnivå. Stillingene måles mot sitt lokale marked (land) og det er et spenn på pluss/minus 20 % i forhold til medianen. Den enkeltes ansvarsområde, resultater og prestasjoner avgjør innplassering på lønnsskalaen.

Orkla har innskuddsbasert tjenestepensjon i Norge. I forbindelse med pensjonsreformen ble innskuddssatsene endret 1.9.2014 fra 4 % for lønn mellom 1G og 6G og 8 % for lønn mellom 6G og 12G til 5 % av lønn mellom 1G og 7,1G og 23,1 % over 7,1G (1G er fra 1.5.2014 NOK 88.370). For medlemmer av konsernledelsen pr. 1.9.2014 er satsen for lønn over 12G 27 %. For eventuell avtalt tidligere pensjonsalder enn 67 år gis en pensjon over drift tilsvarende 60 % av årslønn. Andre medlemmer av konsernledelsen enn konsernsjefen har 66 %, alle med minimum 30 års opptjening. Konsernet har, i tillegg til det ovennevnte, bil- og telefonordninger og andre begrensede naturalytelser.

(b) Variable elementer – årsbonus

Orkla har et årsbonussystem. Systemet er innrettet mot at «god prestasjon», som er nærmere definert for de ulike elementene, skal kunne gi et nivå på ca. 30 % av fastlønn i årsbonus, mens maksimalt oppnåelig bonus er 100 % av årslønn. Ca. 160 ledere innen merkevareområdet er tilknyttet dette bonussystemet. Bonusordningen for 2015 vil bestå av fire komponenter og ha en resultatvekst som hovedmål. I tillegg er individuell bonus en sentral del av ordningen, med en maksimal andel på 20 %.

(iii) Særlig om aksjebaserte insentivordninger

Orkla har et kontantbasert langtidsinsentiv. Et beløp basert på resultatet av årsbonusordningen vil settes i en bonusbank. Saldo vil reguleres med utviklingen av Orkla-aksjen frem til utbetaling. 50 % av opptjening utbetales etter to år, resterende etter tre år gitt at den ansatte ikke har sagt opp sin stilling på utbetalingstidspunktet. Årlig utbetaling fra den langsiktige ordningen skal ikke overstige en årslønn på utbetalingstidspunktet. Eventuelt overskytende tillegges banken for utbetaling påfølgende år.

(iv) Lederlønnspolitikken foregående regnskapsår

Retningslinjene for lederlønnspolitikken beskrevet i punkt (ii) behandlet på fjorårets generalforsamling, har også vært retningsgivende for lederlønnsfastsettelsen i 2014. Etter nærmere gjennomgang av bonus for 2014 har den prosentuelle andel knyttet til personlig bonus økt noe i forhold til retningslinjene for 2014.

(v) Endringer i avtaleforhold

Paul Jordahl trådte ut av konsernledelsen 1.12.2014 for å overta ledelsen av Orkla Foods Norge.

Note 5 to Orkla ASA’s financial statements: Remuneration and contractual arrangements

12. Godtgjørelse til ledende ansatte