11. Godtgjørelse til styret

Det er informert om alle godtgjørelser til styret i note 5 til regnskapet for Orkla ASA.

Godtgjørelse til styret samt styremedlemmers aksjeinnehav
Styret godtgjøres etter følgende satser fra og med 20.4.2017:

Styrets leder NOK 800 000 pr. år  
Styrets nestleder NOK 645 000 pr. år
Styremedlem NOK 510 000 pr. år
Ansattvalgt styremedlem NOK 420 000 pr. år
Varamedlem  
Aksjonærvalgte styremedlemmer bosatt utenfor Norge mottar i tillegg NOK 17 000 per styremøte de deltar på, og dette vil også gjelde for aksjonærvalgte varamedlemmer
   
Kompensasjonskomiteen  
Komitéleder NOK 137 000 pr. år
Medlem NOK 102 500 pr. år
   
Revisjonskomiteen  
Komitéleder NOK 172 000 pr. år
Medlem NOK 115 000 pr. år
   
Valgkomiteen  
Komitéleder NOK 61 500 pr. år
Medlem NOK 45 000 pr. år
Ansattvalgt representant NOK 6 000 pr. møte

Faktisk utbetalt til styremedlemmer i 2016 er som følger:

Beløp i NOK Styrehonorar inkl.
komitéarbeid
Antall
aksjer1
Aksjonærvalgte styrerepresentanter    
Stein Erik Hagen   792 666 249 142 000
Grace Reksten Skaugen   673 000 3 000
Ingrid Jonasson Blank  567 166  1 750
Lisbeth Valther   456 166 3 000
Nils K. Selte   573 333 18 000
Lars Dahlgren   456 166 2 000
     
Ansattevalgte styrerepresentanter    
Terje Utstrand   Se tabell under 5 240
Roger Vangen   Se tabell under 7 014
Sverre Josvanger  Se tabell under 18 053
Karin Hansson  Se tabell under 487

Samlet eierskap med nærstående

Beløp i 1.000 NOK Fast lønn Styre-
honorar
Natural-
ytelser
Pensjons-
kostnader
Ansattevalgte styrerepresentanter        
Terje Utstrand     554 872 506 000 29 747 26 779
Roger Vangen     544 869 307 944 36 929 23 561
Sverre Josvanger     507 708 517 666 113 080 21 901
Karin Hansson (lønn i SEK) 396 410 307 500 17 155

Det er ikke gitt lån til eller stilt garantier for medlemmer av styret.

Note 5 i regnskapet for Orkla ASA: Godtgjørelser og avtalefestede forhold

 

Les mer