Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Følgende retningslinjer for vedtatt på Orklas generalforsamling i 2018:

 

Formålet med Orklas betingelsespolicy er å trekke til seg medarbeidere med den kompetansen konsernet trenger, videreutvikle og beholde nøkkelkompetanse og motivere til langsiktighet og kontinuerlig fremgang for å nå Orklas forretningsmessige mål. Som overordnet innfallsvinkel skal Orklas policy være innrettet mot markedets median når det gjelder fastlønn og pensjon, mens den variable delen knyttet til resultater, kursutvikling etc. (kort- og langtidsinsentiver), skal være bedre enn en medianbetraktning. Kompensasjonen kan bestå av følgende elementer:

(a) Faste elementer

Orkla bruker internasjonalt anerkjente systemer for stillingsvurderinger for å finne «riktig» stillings- og kompensasjonsnivå. Stillingene måles mot sitt lokale marked (land), og det benyttes et spenn på pluss/minus 20 % i forhold til medianen. Den enkeltes ansvarsområde, resultater og prestasjoner avgjør størrelse på kompensasjonen.

(b) Variable elementer – årsbonus

Ledende ansatte i Orkla er omfattet av konsernets sentrale årsbonusordning. Ordningen har en maksimal ramme på 100 % av fastlønn pr. 31.12. i opptjeningsåret. Ordningen er innrettet mot at «God prestasjon» skal kunne gi en bonusoppnåelse på ca. 30 % av fastlønn pr. 31.12. i opptjeningsåret. «God prestasjon» er definert som resultatoppnåelse i linje med eksternt kommuniserte finansielle mål for perioden 2016–2018. Resultatvekst er hovedmålet for den sentrale årsbonusordningen.

I tillegg gjelder aksjebaserte insentivordninger beskrevet i punkt (iii) i Note 5 i regnskapet for Orkla ASA: Godtgjørelser og avtalefestede forhold (PDF).

Note 5 i regnskapet for Orkla ASA: Godtgjørelser og avtalefestede forhold (PDF)

12. Godtgjørelse til ledende ansatte