Orklas vedtekter

Vedtektenes formålsparagraf avgrenser og spesifiserer selskapets virksomhet. Oppdatert 14. april 2016.

Vedtekter vedtatt i generalforsamlinger

27 –   2 – 1918,
16 –   4 – 1920,
30 –   4 – 1924,
17 –   3 – 1937,
9 – 11 – 1949,
19 –   4 – 1955,
30 –   4 – 1959,
4 – 12 – 1961,
11 – 12 – 1964,
29 –   4 – 1970,
30 –   4 – 1974,
29 –   4 – 1977,
30 –   4 – 1981,
5 –   5 – 1982,
9 –   5 – 1984,
13 –   5 – 1986,
9 –   5 – 1988,
23 –   3 – 1990,
2  –   9 – 1991,
5  –   5 – 1993,
8  –   5 – 1996,
6  –   5 – 1999,
2  –   5 – 2002,
29 –  4 –  2004,
19 –  4 –  2007,
23 –   4 – 2009,
14 –   4 – 2011,
18 – 04 – 2013
12 – 11 – 1918
26 –   4 – 1922
20 –   3 – 1934
31 –   3 – 1939
14 –   4 – 1950
17 –   4 – 1958
27 –   4 – 1961
26 –   4 – 1962
29 –   4 – 1965
30 –   4 – 1973
4 – 10 – 1974
28 –   4 – 1978
26 – 10 – 1981
29 –   6 – 1983
3 – 10 – 1984
5 –   5 – 1987
24 –   2 – 1989
14 –   5 – 1991
14 –   5 – 1992
13 – 12 – 1994
7 –   5 – 1998
4 –   5 – 2000
30 –   4 – 2003
14 –   4 – 2005
24 –   4 – 2008
10 – 12 – 2009
19 – 04 – 2012
14 – 04 – 2016
Og etter styrevedtak om kapitalforhøyelse
  7 –   3 – 1989,
13 – 12 – 1990,
7 –   5 – 1998,
30 –   9 – 1999,
  4 –   7 – 1990
7 –   5 – 1997
30 –   4 – 1999

 

Aksjekapital formål

§ 1

Orkla ASA er et allmennaksjeselskap med en aksjekapital på kr 1.273.663.712,50 fordelt på 1.018.930.970 aksjer à kr 1,25 fullt innbetalt. Selskapets kontor er i Oslo.

Selskapets formål er å drive virksomhet som omfatter: Industri, handel, skogbruk, transport, finansiering, erverv og salg av verdipapirer og andre investeringer, kjøp og salg og utvikling og drift av fast eiendom, drift av aviser, blader og andre media, tjenesteytelser og enhver annen virksomhet i sammenheng med det her nevnte. Virksomheten drives av selskapet selv eller gjennom dets datterselskaper i inn- og utland.

Godkjennelse av aksjetransport

§ 3

Stemmerett for transportert aksje kan utøves når transporten er registrert i Verdipapirsentralen innen den frist som fremgår av § 11 annet ledd.

Styret kan helt eller delvis nekte godkjennelse av aksjeoverdragelse dersom selskapet i henhold til lov eller forskrift gitt i medhold av lov er gitt skjønnsmessig adgang til å nekte slik godkjennelse eller anvende andre omsetningsbegrensninger.

Styret

§ 4

Styret består av minst seks (6) og høyst elleve (11) valgte medlemmer og varamedlemmer.

Fire (4) av styrets medlemmer og varamedlemmer for disse samt velges av og blant de ansatte i henhold til gjeldende lov og forskrift om ansattes medbestemmelsesrett.

De øvrige styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer for disse velges for inntil to (2) år av gangen av generalforsamlingen. Generalforsamlingen avgjør om det skal velges varamedlemmer for de aksjonærvalgte styremedlemmer. Disse medlemmer og varamedlemmer må være aksjeeiere i selskapet.

§ 5

Som leder av den samlede administrasjon ansetter styret en eller flere daglige ledere.

§ 6

Selskapets firma tegnes av styrets leder sammen med et av styrets medlemmer, av daglig leder, eller, etter styrets bestemmelse, av bestemt betegnede ansatte.

§ 7

Styrets medlemmer oppebærer hver en samlet fast årlig godtgjørelse. Styrets varamedlemmer oppebærer en godtgjørelse for hvert avgitt møte. Godtgjørelsene fastsettes av generalforsamlingen og gjelder inntil ny beslutning fattes.

Generalforsamlingen

§ 8

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.

§ 9

Den ordinære generalforsamling skal:

a. godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for Orkla ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte fra Orkla ASA.

b. velge inntil syv (7) av styrets medlemmer og eventuelle varamedlemmer.

c. fastsette godtgjørelser til styret som angitt i disse vedtekters § 7.

d. velge én eller flere revisorer når dette ifølge lov om allmennaksjeselskaper § 7-1 er aktuelt samt godkjenne revisors (revisorenes) godtgjørelse.

e. behandle forslag til forandring i disse vedtekter og enhver annen sak som etter lov om allmennaksjeselskaper sammenholdt med disse vedtekter henhører under dens myndighet.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Likeledes skal generalforsamling innkalles når aksjeeiere som representerer minst en tjuedel av aksjekapitalen, eller revisor, skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke emner som ønskes behandlet.

§ 11

Innkallelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal skje med minst 21 dagers varsel til tid og sted som styret bestemmer.

For å kunne delta på generalforsamling, må selskapet senest kl. 15:00 på den tredje virkedagen, jf. lov 25. juni 1999 om finansavtaler og finansoppdrag § 12e, før dagen for avholdelse av generalforsamling, ha mottatt melding om at aksjeeieren vil delta på generalforsamlingen. Påmeldingsfristen kan likevel ikke utløpe tidligere enn 5 dager før avholdelse av generalforsamlingen.

§ 12

Samtidig med innkallelse til ordinær generalforsamling blir årsoppgjør og konsernoppgjør sammen med revisjonsberetningen tilstillet aksjeeierne.

Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, ikke sendes til aksjeeierne når disse gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Styret kan beslutte at aksjeeier kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for å autentisere avsenderen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen om det er gitt adgang til skriftlig stemmegivning før generalforsamlingen, og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.

Valgkomité

§ 13

Generalforsamlingen velger for inntil to år av gangen to til fem medlemmer til en valgkomité og blant disse valgkomiteens leder, og fastsetter valgkomiteens godtgjørelse.

Valgkomitéen skal fremlegge forslag i generalforsamlingen om dennes valg av medlemmer til styret. Valgkomitéen skal videre fremlegge forslag om valg av styreleder. I forbindelse med utarbeidelsen av forslag til valg av styreleder suppleres valgkomitéen med en representant utpekt av de ansattevalgte medlemmer av styret.