Reglement for primærinnsidere i Orkla

1. Anvendelseområde

I tillegg til de plikter og ansvar som påligger enhver ansatt og tillitsmann i Orkla i henhold til ”Instruks for håndtering av innsideinformasjon i Orkla”, er primærinnsidere pålagt særlige plikter og ansvar som er beskrevet i dette reglement.

2. Definisjon av primærinnsidere, nærstående til primærinnsidere og finansielle instrumenter

Med Primærinnsider menes personer som innehar følgende stilling – verv eller oppdrag i eller for Orkla-konsernet:

 1. styret, varamedlem og observatør til styret i Orkla ASA
 2. valgt(e) revisor(er) i Orkla ASA
 3. konsernledelsen i Orkla ASA
 4. ledende ansatte i Orkla ASA og ledende ansatte og styremedlem i selskaper i Orkla-konsernet, som er oppført på særskilt primærinnsiderliste. (Se nedenfor pkt. 6.2)

Med Primærinnsiderens Nærstående menes:

 1. ektefelle eller en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,
 2. mindreårige barn til vedkommende selv, samt mindreårige barn til en person som nevnt i nr. 1 som vedkommende bor sammen med,
 3. selskap hvor vedkommende selv eller noen som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 1, 2. eller 5, har slik innflytelse som nevnt i aksjeloven § 1-3 annet ledd, allmennaksjeloven § 1-3 annet ledd eller selskapsloven § 1-2 annet ledd.

I tillegg er Orkla pålagt ansvar og plikter som primærinnsider i forbindelse med handel i aksjer mv. i Orkla ASA eller selskaper i samme konsern, samt ved handel i aksjer mv. i andre børsnoterte selskap, hvor Orkla på grunn av eierskapet er representert i vedkommende selskaps styre. (Se nærmere om Orklas meldeplikt pkt. 6.3).

Med finansielle instrumenter menes i dette reglement slike instrumenter som er beskrevet i verdipapirhandelloven § 2-2 (1), herunder noterte aksjer og obligasjoner utstedt av Orkla.

3. Undersøkelsesplikt

Primærinnsider skal foreta en forsvarlig undersøkelse av om det foreligger presise opplysninger om finansielle instrumenter utstedt av Orkla ASA, Orkla-konsernet eller andre forhold som er egnet til å påvirke kursen på de finansielle instrumentene merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet (innsideinformasjon knyttet til finansielle instrumenter utstedt av Orkla ASA), før han foretar eller tilskynder andre til, dvs. gir andre råd eller på noe måte påvirker andre til å foreta eller unnlate å foreta, én eller flere av følgende disposisjoner:

– Tegning, kjøp, salg eller bytte av aksjer og/eller obligasjoner utstedt av Orkla ASA.

– Inngåelse, kjøp, salg eller bytte av opsjons- eller terminkontrakt eller tilsvarende rettigheter knyttet til finansielle instrumenter (herunder finansielle derivater) i Orkla ASA.

Undersøkelsesplikten gjelder i utgangspunktet ikke for Orklas handel i egne finansielle instrumenter, med det vil foreligge undersøkelsesplikt ved slik handel dersom en Primærinnsider foretar eller tilskynder til handel i Orklas navn og for Orklas regning.

Det foreligger heller ikke undersøkelsesplikt ved handel foretatt av Primærinnsiderens Nærstående. Primærinnsideren vil imidlertid ha undersøkelsesplikt ved slik handel dersom han foretar handelen i Nærståendes navn og for Nærståendes regning eller tilskynder til slik handel.

Dersom Primærinnsiderens undersøkelser avdekker innsideinformasjon, vil Primærinnsideren være forhindret fra å gjennomføre handelen .

4. Klareringsplikt

Dersom Primærinnsiderens undersøkelser i henhold til pkt. 3 ovenfor ikke avdekker at det foreligger innsideinformasjon om finansielle instrumenter utstedt av Orkla ASA, skal Primærinnsideren søke klarering av disposisjoner som nevnt ovenfor i pkt. 3. Anmodningen skal sendes per post eller epost (pdf-fil) til angitt adresse på følgende skjema: ”Skjema for anmodning om klarering fra primærinnsidere”, se Bilag 1.

Konsernsjefen (eller i dennes fravær stedfortreder for konsernsjefen) treffer beslutning om klarering etter å ha gjennomført de nødvendige undersøkelser for å avdekke om det foreligger innsideinformasjon knyttet til Orkla-relaterte finansielle instrumenter. Konsernsjefen skal for eget vedkommende innhente klarering fra styreleder i Orkla. Styrets leder skal søke klarering hos konsernsjefen.

Styrets medlemmer kan eventuelt innhente klarering fra styrets leder. Klarering skal i så fall kun gis etter at styrets leder har mottatt en skriftlig bekreftelse fra konsernsjefen om at det ikke foreligger opplysninger til hinder for at klarering gis.

Klarering av Primærinnsidere skal skje på ”Skjema for klarering av primærinnsidere”, se Bilag 2. Beslutning om hvor lenge klareringen gjelder, treffes etter en konkret vurdering, og fremgår av klareringen. Normalt vil klareringsperioden gjelde for 7 dager, dvs. at bindende avtale må være inngått senest i løpet av den syvende dag etter at klareringen er datert. Dersom bindende avtale ikke er inngått i løpet av fastsatt klareringsperiode, må eventuell ny klarering innhentes. Verdipapirhandellovens § 3-3 om forbud mot misbruk av innsideinformasjon gjelder selv om klarering er gitt.

Avslag på anmodning om klarering av primærinnsidere skal skje på ”Skjema for avslag på anmodning om klarering av primærinnsidere”, se Bilag 3. Orkla er ikke pålagt å gi noen begrunnelse for hvorfor anmodning om klarering avslås.

5. Arv og gavetransaksjoner – transaksjoner med nærstående

Undersøkelses- og klareringsplikten gjelder ikke ved ensidige disposisjoner i form av arv eller gave, forutsatt at det ikke ytes noe direkte eller indirekte vederlag for de finansielle instrumentene.

Undersøkelses- og klareringsplikten gjelder heller ikke ved transaksjoner vedrørende finansielle instrumenter mellom en Primærinnsider og dennes heleide selskap(er). For transaksjoner mellom en Primærinnsider og Primærinnsiderens øvrige Nærstående gjelder imidlertid undersøkelses- og klareringsplikten som angitt i punkt 3 og 4 ovenfor.

6. Meldeplikt

6.1 Transaksjoner foretatt av Primærinnsider eller hans Nærstående
Følgende transaksjoner foretatt av Primærinnsideren eller hans Nærstående som angitt under punkt 2 annet avsnitt (underpunkt nr. 1, 2 og 3), direkte eller indirekte, for egen eller fremmed regning, skal meldes til Oslo Børs:

 • Kjøp, salg, bytte eller tegning av aksjer utstedt av Orkla ASA eller datterselskaper til Orkla ASA,
 • Inngåelse av lån som nevnt i aksjeloven § 11-1 og allmennaksjeloven § 11-1 og inngåelse, bytte, kjøp, eller salg av tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter (herunder finansielle derivater) knyttet til aksjer som nevnt i første kulepunkt.
 • Meldeplikten gjelder ikke ved handel i obligasjoner utstedt av Orkla ASA .

Primærinnsideren er ansvarlig for oppfyllelse av meldeplikten, men den praktiske gjennomføring skal foretas av Orkla ASAs avdeling for Investor Relations i samarbeid med Orkla ASA, Personalavdelingen, Comp. & Benefits i henhold til følgende rutiner:

Primærinnsider må straks etter transaksjonen har funnet sted, rapportere transaksjoner som nevnt ovenfor i pkt. 6.1 vedrørende egne eller Nærståendes disposisjoner, både på telefon til Orkla ASA, Personalavdelingen, Comp. & Benefits og per epost ( haakon.andreassen@orkla.no) med følgende opplysninger:

 • fullt navn på den meldepliktige,
 • bakgrunn for meldingen,
 • navn på utsteder,
 • beskrivelse av det finansielle instrument,
 • type transaksjon,
 • tidspunkt og marked for transaksjonen,
 • kurs og volum for transaksjonen og
 • beholdning etter transaksjonen.

Avdeling for Investor Relations skal deretter straks, på vegne av den meldepliktige, informere Oslo Børs om den aktuelle transaksjonen . Dersom avtalen er inngått etter at børsen er stengt, er det tilstrekkelig at børsmelding gis senest innen børsåpning, kl 09:00, den påfølgende dag. Kopi av børsmeldingen oversendes Primærinnsideren.

Meldeplikt etter dette punkt 6 gjelder ikke ved erverv i form av arv og gave.

6.2 Primærinnsiderliste og liste over Nærstående

Primærinnsiderliste:

Orkla ASA ved avdeling for Investor Relations skal uten ugrunnet opphold sende til Oslo Børs en ajourført oversikt over Primærinnsidere i Orkla. Juridisk avdeling i Orkla er ansvarlig for å informere avdeling for Investor Relations om endringer som skal meldes til Oslo Børs, med opplysninger om den meldepliktiges navn, personnummer eller lignende identifikasjonsnummer, adresse, type tillitsverv eller stilling i selskapet og eventuell øvrig arbeidsstilling.

Liste over Nærstående:

Primærinnsider er ansvarlig for at Oslo Børs mottar en ajourført oversikt over Primærinnsiderens Nærstående som innehar finansielle instrumenter i Orkla, men den praktiske gjennomføring skal på samme måte som beskrevet ovenfor i pkt. 6.1 foretas av Orkla ASAs avdeling for Investor Relations i samarbeid med Orkla ASA, Personalavdelingen, Comp. & Benefits, i henhold til følgende rutiner:

Ved Nærståendes ”førstegangshandel” (dvs. hvor den Nærstående ikke tidligere har ervervet finansielle instrumenter i Orkla), skal Primærinnsider uten ugrunnet opphold rapportere til Orkla ASA, Personalavdelingen, Comp. & Benefits på telefon på samme måte som beskrevet ovenfor i pkt. 6.1, og i tillegg sende ”Skjema for oversikt over nærstående personer og/eller selskap”, se Bilag 4, per telefaks eller som pdf-fil til adresse angitt på skjemaet.

Avdeling for Investor Relations skal deretter straks, på vegne av den meldepliktige, distribuere ajourført liste over Primærinnsiderens relevante Nærstående til Oslo Børs, med kopi til de personer som blir oppført på listen.

6.3 Orklas meldeplikt

Orkla ved avdeling for Investor Relations skal straks melde til Oslo Børs følgende transaksjoner som beskrevet ovenfor i pkt 6.1 :

 • Orklas handel med egne aksjer og aksjer i samme konsern ,
 • Orklas handel med aksjer i andre børsnoterte selskap, hvor Orkla på grunn av eierskapet er representert i vedkommende selskaps styre.

Dersom avtalen er inngått etter at børsen er stengt, er det tilstrekkelig at børsmelding gis senest innen børsåpning, kl 09:00, den påfølgende dag.

7. Straffeansvar

Brudd på verdipapirhandellovens bestemmelser om undersøkelses- og meldeplikt av egne og nærståendes handel med aksjer, samt manglende innsendelse av ajourført oversikt over primærinnsidere eller nærståendes beholdning av finansielle instrumenter, kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år. Både forsettlig og uaktsom overtredelse rammes.

8. Generell aktsomhet

Primærinnsidere skal avstå fra kortsiktige transaksjoner i Orkla-relaterte finansielle instrumenter, og bør utvise generell aktsomhet med hensyn til eiertid.