Revisor

Styret har fastsatt hvorledes ekstern revisor skal rapportere regelmessig til styret.

Hver høst legger ekstern revisor frem for styret sin vurdering av risiko, internkontroll og kvalitet knyttet til finansiell rapportering i Orkla, og legger samtidig frem sin plan for revisjonsarbeidet kommende år. I tillegg deltar ekstern revisor i styrets behandling av årsregnskapet. Ved begge anledninger påser styret at aktuelle spørsmål kan drøftes med ekstern revisor uten at administrasjonen er til stede.

Ekstern revisor og konsernsjef deltar i alle møter i styrets revisjonsutvalg. Vedrørende internrevisors arbeid vises det til avsnittet Risikostyring og intern kontroll. Orkla har utarbeidet retningslinjer for den daglige ledelsens adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon. Nærmere oppfølging er delegert til revisjonsutvalgets sekretær, som er leder av internrevisjonen.

Revisjonsutvalgets sekretær godkjenner alle vesentlige oppdrag på forhånd, og mottar en årlig oversikt fra ekstern revisor over andre tjenester enn revisjon som er levert til Orkla, og kommenterer dette særskilt i sin årlige rapport til revisjonsutvalget og styret. Det er redegjort for selskapets bruk og honorering av ekstern revisor i note 5 til regnskapet for Orkla ASA.

Generalforsamlingen får en redegjørelse om revisors totale godtgjørelser fra konsernet, fordelt på lovbestemt revisjon og andre oppgaver i samsvar med lovkrav. I forbindelse med revisors deltakelse i revisjonsutvalget og styrets behandling av årsregnskapet bekrefter revisor også sin uavhengighet.

 

Honorar til konsernrevisor

Beløp i mill. NOK (ekskl. mva.) 2017 2018
Morselskap
Lovbestemt revisjon 3,4 3,4
Andre attestasjonstjenester 0,1 0,1
Skatt/avgifter 2,1 1,2
Andre tjenester utenfor revisjon 2,5 5,5
Konsern
Lovbestemt revisjon 28,8 30,9
Andre attestasjonstjenester 1,5 0,6
Skatt/avgifter 4,4 2,6
Andre tjenester utenfor revisjon 4,9 6,1
Sum honorar til EY 39,6 40,2
Lovbestemt revisjonshonorar til andre revisorer 2,4 2,6

 

EY

Erik Mamelund, statsautorisert revisor i EY, reviderer årsregnskapet for Orkla ASA som består av selskapsregnskap og konsernregneskap.

Note 5 i regnskapet for Orkla ASA: Godtgjørelser og avtalefestede forhold