3. Selskapskapital og utbytte

Konsernets egenkapital pr. 31.12.2017 var på 34,8 mrd. kroner. Det ble for regnskapsåret 2016 utbetalt 2,60 kroner pr. aksje i ordinært utbytte. Det ble i tillegg utbetalt et utbytte på 5 kroner pr. aksje som følge av salget av Orklas andel i Sapa AS.

Orklas aksjonærer skal over tid oppnå konkurransedyktig avkastning på sin investering gjennom en kombinasjon av utbytte og verdiøkning på aksjen. Orkla har i mange år fulgt en konsistent aksjonær- og utbyttepolitikk. På Orklas kapitalmarkedsdag i juni 2017 ble det kommunisert at Orkla har som mål å opprettholde et ordinært utbyttenivå på minimum 2,50 kroner pr. aksje.

Styret har foreslått at det for regnskapsåret 2017 deles ut et utbytte på 2,60 kroner pr. aksje. Utbyttet vil bli utbetalt 25. april 2018 til de aksjonærer som er registrert som eiere på generalforsamlingsdatoen. Styrefullmakter til kjøp av egne aksjer er begrenset til definerte formål og gjelder frem til neste generalforsamling. Det er lagt til rette for at generalforsamlingen skal kunne stemme over hvert enkelt formål som fullmakten skal dekke.

På den ordinære generalforsamlingen i 2017 fikk styret fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 100 000 000 egne aksjer, slik at selskapet kan erverve og holde inntil 10 % av aksjekapitalen. Fullmakten er begrenset til definerte formål, og gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2018. Aksjer som erverves under fullmakten, forutsettes amortisert eller benyttet til oppfyllelse av insentivprogrammer for ansatte, herunder konsernets aksjeprogram for ansatte. Hvert formål ble behandlet som egen sak på generalforsamlingen. Slik fullmakt er gitt hvert år siden 1998. Orkla har pr. 31.12.17 ikke kjøpt egne aksjer under den gjeldende fullmakten. Orkla eide 176 933 egne aksjer pr. 31.12.2017. Spørsmål om kapitalforhøyelser må legges frem for generalforsamlingen for vedtak. Transaksjoner i egne aksjer skjer i markedet til børskurs, i tråd med god børsskikk i Norge. Det er for øvrig ingen bestemmelser i Orklas vedtekter som regulerer tilbakekjøp eller utstedelse av aksjer.