7. Valgkomité

Orkla har en vedtektsfestet valgkomité valgt av generalforsamlingen.
Instruks for valgkomitéen finner du nederst på denne siden.

Valgkomitéen skal bestå av to til fem medlemmer, som velges for inntil to år av gangen. Generalforsamlingen velger komitéens leder og medlemmer, og fastsetter dens godtgjørelse. Komitéen har som oppgave å avgi følgende begrunnede innstillinger:

Innstilling til generalforsamlingen:

  • Valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til selskapets styre
  •  Valg av medlemmer til og leder av valgkomitéen
  •  Godtgjørelse til styret og valgkomitéen

Innstilling til det organ som velger styrets leder:

  •  Valg av styrets leder og nestleder (valgkomitéen suppleres da med en representant utpekt av de ansattevalgte medlemmer av styret)

I instruks for valgkomitéen er det fastsatt nærmere retningslinjer for forberedelse og gjennomføring av valg til både valgkomitéen og styret, samt kriterier for valgbarhet, generelle krav til innstillingene, antall medlemmer i komitéen og funksjonstid, samt nærmere saksbehandlingsregler for valgkomitéens arbeid. Informasjon om valgkomitéens sammensetning, hvem som er på valg og hvordan innspill og forslag kan gis til valgkomitéen, gjøres tilgjengelig på Orklas nettsider, klikk på «Generalforsamling» nederst på denne siden.

Valgkomitéen er sammensatt med sikte på at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser skal bli ivaretatt, og sammensetningen oppfyller anbefalingens krav til uavhengighet av selskapets ledelse og styre. Ingen av medlemmene i valgkomitéen er medlem av styret i Orkla ASA. Daglig leder eller andre ledende ansatte er ikke medlem av komitéen.

Valgkomitéens sammensetning

Valgkomitéens sammensetning og antall aksjer valgkomitéens medlemmer eier i Orkla ASA pr. 31.12.2017:

Medlem Antall aksjer
Anders Christian Stray Ryssdal (leder) 1.315 (eiet av nærstående)
Leiv Askvig  0
Nils-Henrik Pettersson 42.080
Karin Bing Orgland  0