Aksjeeiers rettigheter til å få behandlet saker

Aksjeeier har i henhold til allmennaksjeloven § 5-11 rett til å få behandlet saker på generalforsamlingen.

Saker bes meldt skriftlig til styret så snart som mulig og senest innen 23. mars 2017 sammen med en beskrivelse av hva saken gjelder og eventuelt et forslag til beslutning. Saker sendes til:

Orkla ASA
v/konserndirektør Karl Otto Tveter
Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo
karl.otto.tveter@orkla.no