Generalforsamling 2020

Orklas ordinære generalforsamling ble avholdt 16. april 2020 på Orklas hovedkontor i Drammensveien 149.

Generalforsamlingen ble avholdt digitalt på grunn av Covid-19 situasjonen. Til stede var fem stemmeberettigede personer, konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch, styrets leder Stein Erik hagen, Selskapets valgte revisor Ernst & Young AS, v/statsautorisert revisor Erik Mamelund (via video).

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling sendt i melding til Oslo Børs 26. mars 2020.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2019 med kroner 2,60 pr. aksje.

Utbyttet vil bli utbetalt 27.04.2020 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Det ble også gjort noen endringer i styret. Anna Mossberg og Anders Kristiansen ble valgt inn som nye styremedlemmer. Grace Reksten og Lars Dahlgren trer ut av styret.

Kort om aksjeklasse, innkalling, stemmerett, ekstraordinær generalforsamling og bedriftsforsamlingen.

En aksjeklasse

Orkla har en aksjeklasse. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, dog slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som tilhører konsernet. Selskapet har ikke eierbegrensninger utover det som er fastlagt i norsk konsesjonslovgivning.

Innkalling og stemmerett

Innkalling til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal skje med minst 21 dagers varsel. Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.

Påmelding til generalforsamling må finne sted senest kl. 15.00 på den tredje virkedag før generalforsamlingen. Stemmerett for transportert aksje kan utøves når transporten er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) innen påmeldingsfristens utløp, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Etter norsk lovgivning kan det kun stemmes for aksjer som er registrert på eiers navn.

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret, bedriftsforsamlingen eller dens ordfører finner det nødvendig. Likeledes skal generalforsamling innkalles når aksjeeiere som representerer minst en tjuedel av aksjekapitalen, eller revisor skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke emner som ønskes behandlet.

Kort om aksjeklasse, innkalling, stemmerett, ekstraordinær generalforsamling og bedriftsforsamlingen.

En aksjeklasse

Orkla har en aksjeklasse. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, dog slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som tilhører konsernet. Selskapet har ikke eierbegrensninger utover det som er fastlagt i norsk konsesjonslovgivning.

Innkalling og stemmerett

Innkalling til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal skje med minst 21 dagers varsel. Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.

Påmelding til generalforsamling må finne sted senest kl. 15.00 på den tredje virkedag før generalforsamlingen. Stemmerett for transportert aksje kan utøves når transporten er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) innen påmeldingsfristens utløp, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Etter norsk lovgivning kan det kun stemmes for aksjer som er registrert på eiers navn.

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret, bedriftsforsamlingen eller dens ordfører finner det nødvendig. Likeledes skal generalforsamling innkalles når aksjeeiere som representerer minst en tjuedel av aksjekapitalen, eller revisor skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke emner som ønskes behandlet.