Mer om generalforsamling

Kort om aksjeklasse, innkalling, stemmerett, ekstraordinær generalforsamling og bedriftsforsamlingen.

En aksjeklasse

Orkla har en aksjeklasse. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, dog slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som tilhører konsernet. Selskapet har ikke eierbegrensninger utover det som er fastlagt i norsk konsesjonslovgivning.

Innkalling og stemmerett

Innkalling til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal skje med minst 21 dagers varsel. Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.

Påmelding til generalforsamling må finne sted senest kl. 15.00 på den tredje virkedag før generalforsamlingen. Stemmerett for transportert aksje kan utøves når transporten er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) innen påmeldingsfristens utløp, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Etter norsk lovgivning kan det kun stemmes for aksjer som er registrert på eiers navn.

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret, bedriftsforsamlingen eller dens ordfører finner det nødvendig. Likeledes skal generalforsamling innkalles når aksjeeiere som representerer minst en tjuedel av aksjekapitalen, eller revisor skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke emner som ønskes behandlet.

I henhold til vedtak i ordinær generalforsamling for 2012 kan styret frem til ordinær generalforsamling i 2013 kalle inn til ekstraordinær generalforsamling med minst 2 ukers varsel dersom styret i samsvar med allmennaksjeloven § 5-8a har besluttet at det skal være adgang til elektronisk stemmegivning på generalforsamlingen.