Gjeldsfinansiering

Overordnet målsetting

En overordnet målsetting i Orklas finanspolicy er å sikre at konsernet har finansiell handlefrihet på kort og lang sikt til  å oppnå strategiske og operasjonelle mål.

Styringsmål for finansieringsaktiviteter

Orklas styringsmål for finansieringsaktiviteten er å oppretholde  ubenyttede langsiktige, kommitterte lånerammer, som sammen med tilgjengelige likvide plasseringer er tilstrekkelige til å dekke låneforfall og kjente kapitalbehov de nærmeste 12 måneder, i tillegg til en strategisk reserve. Dette innebærer at Orklas låneavtaler normalt blir refinansiert ett år før forfall, og at kortsiktig rentebærende gjeld til enhver tid er dekket av langsiktige, ubenyttede lånerammer. Sertifikat- og pengemarkedet benyttes som en likviditetskilde når betingelsene i disse markedene er konkurransedyktige, som et alternativ til å trekke på langsiktige, kommitterte lånerammer.

Likviditetsreserve

Konsernets likviditetsreserve, utover kontanter og kontantekvivalenter, består primært av ubenyttede langsiktige lånerammer under kommitterte, bilaterale bankfasiliteter.

Rentebinding

Pr 31.12.2019 har 51 % av konsernets rentebærende gjeld rentebinding på over ett år.

En oversikt over netto rentebærende gjeld og forfallsstruktur per 31.12.19 følger under.

Netto rentebærende gjeld

(4 895 mill.  kroner pr. 31.12.2019)
Beløp i mrd. kroner

Forfallsstruktur

(pr. 31.12.2019)
Beløp i mrd. kroner
Gjennomsnittlig løpetid 3,7 år (ekskl. leasinggjeld)

Kontakt

Thomas Ljungqvist

Thomas Ljungqvist

CFO Orkla Consumer & Financial Investments

Thomas.Ljungqvist@orkla.no

+47 48 25 96 18

Geir Solli

Senior Vice President, Group Treasury

geir.solli@orkla.no

+47 995 42 789