Oversikt finansiering

Finansieringskilder

Orkla benytter flere kilder til langsiktig lånekapital, hvorav banker og obligasjonsmarkeder er de viktigste. Ekstern opplåning er sentralisert på morselskapsnivå, og kapitalbehov i datterselskaper dekkes normalt gjennom interne lån, eventuelt egenkapital. Kapitalstruktur i datterselskaper tilpasses forretningsmessige hensyn samt juridiske og skattemessige rammebetingelser. Konsernselskapenes kortsiktige likviditet styres sentralt gjennom konsernkontosystemer.

Konsernets viktigste finansieringskilder er bilaterale lån fra relasjonsbanker og lån i det norske obligasjonsmarkedet. Lån tatt opp lån i det amerikanske Private Placement-markedet ble innfridd i 2017. Sentral finansavdeling vurderer til enhver tid også andre finansieringskilder. Løpetiden for nye lån og lånerammer er normalt 5–10 år.

En oversikt over konsernets finansiering pr. 31.12.17 følger under.

Mill. kroner Bokført verdi 31.12.17 Valuta Pålydende i valuta Nominell rente Termin Notert
Obligasjonslån
ORK80 (ISIN NO 001 069468.0) 966 NOK 1 000 Fast 4,35% 2013/2024 Oslo Børs
ORK82 (ISIN NO 001 173173.0) 722 NOK 1 500 Nibor + 0,69% 2015/2022 Oslo Børs
ORK83 (ISIN NO 001 177438.3) 676 NOK 1 000 Nibor + 0,85% 2016/2023 Oslo Børs
ORK84 (ISIN NO 001 177439.1) 256 NOK 1 000 Fast 2,35% 2016/2026 Oslo Børs
Øvrige private plasseringer   65
Sum obligasjonslån 2 685
Banklån 2 326
Andre lån  168
Sum rentebærende gjeld 5 179
Rentebærende fordringer 5 165
Netto rentebærende gjeld 14
Ubenyttede langsiktige lånerammer 3 600

Covenants

Orkla har ikke låneavtaler med krav til finansielle nøkkeltall (financial covenants) for konsernet eller Orkla ASA. Låneavtalene inneholder enkelte begrensninger på salg av virksomheter samt begrensninger på sikkerhetsstillelse (negativ pantsettelsesklausul), opplåning på datterselskapsnivå, og kryssmisligholdsklausuler. Gjeld sikret med pant utgjorde pr. 31.12.17 NOK 62 mill. hvor den bokførte verdien av pantsatte eiendeler var på NOK 127 mill. Konsernets garantiansvar var NOK 192 mill. Obligasjonslån tatt opp i det norske obligasjonsmarkedet børsnoteres.

Kredittrating

Orkla har ikke offisiell kredittrating, men overvåker aktivt kvantitative og kvalitative faktorer som påvirker konsernets kredittverdighet.