Oversikt finansiering

Finansieringskilder

Orkla benytter flere kilder til langsiktig lånekapital, hvorav banker og obligasjonsmarkeder er de viktigste. Ekstern opplåning er sentralisert på morselskapsnivå, og kapitalbehov i datterselskaper dekkes normalt gjennom interne lån, samt eventuelt egenkapital. Kapitalstruktur i datterselskaper tilpasses forretningsmessige hensyn samt juridiske og skattemessige rammebetingelser. Konsernselskapenes kortsiktige likviditet styres sentralt gjennom konsernkontosystemer.

Orklas viktigste finansieringskilder er bilaterale lån fra relasjonsbanker og lån i det norske obligasjonsmarkedet. Lån tatt opp i det amerikanske Private Placement-markedet ble innfridd i 2017. Sentral finansavdeling vurderer til enhver tid også andre finansieringskilder. Løpetiden for nye lån og lånerammer er normalt 5–10 år.

En oversikt over konsernets finansiering pr. 31.12.18 følger under.

Mill. kroner Bokført verdi 31.12.18 Valuta Pålydende i valuta Nominell rente Termin Notert
Obligasjonslån
ORK80 (ISIN NO 001 069468.0)                    941 NOK            1 000 Fast 4,35% 2013/2024 Oslo Børs
ORK82 (ISIN NO 001 173173.0)                    722 NOK            1 500 Nibor + 0,69% 2015/2022 Oslo Børs
ORK83 (ISIN NO 001 177438.3)                    675 NOK            1 000 Nibor + 0,85% 2016/2023 Oslo Børs
ORK84 (ISIN NO 001 177439.1)                    260 NOK            1 000 Fast 2,35% 2016/2026 Oslo Børs
Øvrige private plasseringer                       60
Sum obligasjonslån                 2 658
Banklån                 2 355
Andre lån                    217
Sum rentebærende gjeld                 5 230
Rentebærende fordringer                 2 192
Netto rentebærende gjeld                 3 037
Ubenyttede langsiktige lånerammer                 3 567

Covenants

Orkla har ikke låneavtaler med krav til finansielle nøkkeltall (financial covenants) for konsernet eller Orkla ASA. Låneavtalene inneholder enkelte begrensninger på salg av virksomheter samt begrensninger på sikkerhetsstillelse , opplåning på datterselskapsnivå, og kryssmisligholdsklausuler. Gjeld sikret med pant utgjorde pr. 31.12.18 NOK 57 mill. hvor den bokførte verdien av pantsatte eiendeler var på NOK 152 mill. Konsernets garantiansvar var NOK 176 mill. Obligasjonslån tatt opp i det norske obligasjonsmarkedet børsnoteres.

Kredittrating

Orkla har ikke offisiell kredittrating, men overvåker aktivt kvantitative og kvalitative faktorer som påvirker konsernets kredittverdighet.