Oversikt finansiering

Finansieringskilder

Orkla benytter flere kilder til langsiktig lånekapital, hvorav banker og obligasjonsmarkeder er de viktigste. Ekstern opplåning er sentralisert på morselskapsnivå, og kapitalbehov i datterselskaper dekkes normalt gjennom interne lån, samt eventuelt egenkapital. Kapitalstruktur i datterselskaper tilpasses forretningsmessige hensyn samt juridiske og skattemessige rammebetingelser. Konsernselskapenes kortsiktige likviditet styres sentralt gjennom konsernkontosystemer.

Orklas viktigste finansieringskilder er bilaterale lån fra relasjonsbanker og lån i det norske obligasjonsmarkedet. Sentral finansavdeling vurderer til enhver tid også andre finansieringskilder. Løpetiden for nye lån og lånerammer er normalt 5–10 år.

En oversikt over konsernets finansiering pr. 31.12.19 følger under.

Covenants

Orkla har ikke låneavtaler med krav til finansielle nøkkeltall (financial covenants) for konsernet eller Orkla ASA. Låneavtalene inneholder enkelte begrensninger på salg av virksomheter samt begrensninger på sikkerhetsstillelse , opplåning på datterselskapsnivå, og kryssmisligholdsklausuler. Gjeld sikret med pant utgjorde pr. 31.12.19 NOK 101 mill. hvor den bokførte verdien av pantsatte eiendeler var på NOK 194 mill. Konsernets garantiansvar var NOK 70 mill. Obligasjonslån tatt opp i det norske obligasjonsmarkedet børsnoteres.

Kredittrating

Orkla har ikke offisiell kredittrating, men overvåker aktivt kvantitative og kvalitative faktorer som påvirker konsernets kredittverdighet.