Juridisk nøkkelinformasjon for aksjonærer i Orkla ASA

Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Orkla ASA (nedenfor betegnet som “Selskapet”).

Dette sammendraget gir seg ikke ut for å være en uttømmende beskrivelse av alle juridiske rettigheter og plikter som kan være relevant for aksjonærene i Selskapet, og omhandler ikke juridiske problemstillinger som ikke er underlagt norsk rett. Sammendraget er basert på gjeldende norske lover, regler og forskrifter per nedenstående dato. Slike lover, regler og forskrifter kan være gjenstand for endring. Sammendraget er kun ment å gi kortfattet oversiktsinformasjon, og omhandler ikke alle aspekter som kan være relevante for investering i og eie av aksjer i Selskapet. Informasjonen i dette sammendraget kan være gjenstand for endring uten varsel.

Datert: 18. november 2011

Hjemstat – Norge

Norge er Selskapets hjemstat hva angår periodisk informasjonsplikt i henhold til verdipapirhandellovens §5-4, flagging av erverv av større aksjeposter, rettigheter til aksjer og stemmerettigheter i henhold til § 4-2, samt plikt til å utarbeide prospekt i henhold til § 7-7 (4), jf. § 7-9.

Norske aksjonærer som er selskaper – fritatsmetoden

For norske aksjonærer som er selskaper gjelder den såkalte fritaksmetoden for investering i Selskapets aksjer. Aksjonærer som er selskaper er, i denne sammenheng, aksjeselskaper og enkelte liknende enheter. Hvorvidt en aksjonær er norsk bestemmes av hvor aksjonæren er skattemessig hjemmehørende, og ikke av dennes nasjonalitet.

Overtakelsestilbud

Selskapet er underlagt norske regler om, samt Oslo Børs’ tilsyn med overtakelsestilbud. Her følger en kort orientering om norske regler om overtakelsestilbud.

Les mer

Plikt til flagging av aksjeposter

Handel i Selskapets aksjer er underlagt norske bestemmelser om flagging av aksjeposter. Her følger en kort orientering om aksjonærenes forpliktelser i henhold til disse reglene.

Les mer