Ofte stilte spørsmål om Orkla-aksjen

For spørsmål knyttet til aksjebeholdning, utbytte og deltakelse på generalforsamling vil din kontofører kunne være behjelpelig. Dersom du er usikker på hvem som er din kontofører kan du ta kontakt Orklas kontofører – DNB Verdipapirservice.

Dersom du ikke skulle finne den informasjon du ønsker på våre nettsider ta kontakt med Investor Relations avdelingen i Orkla.

Om Orkla-aksjen

Antall utstedte aksjer er 1.001.430.970.

Hver aksje har pålydende verdi kroner 1,25.

På Orklas nettsider finner du informasjon om aksjekursens utvikling for Orkla, samt de selskap som Orkla sammenligner seg med (peers). I tillegg finnes en oversikt over historisk avkastning samt en investerings kalkulator. Se aksjekursens utvikling.

Orkla har i underkant av 40,000 aksjonærer, og 51 % av aksjene er eiet av utenlandske investorer.
Les mer om Orklas-aksjonærer.

En rekke nasjonale og flere internasjonale analytiker følger Orkla-aksjen på regelmessig basis. Se liste over analytikerne som følger Orkla her. Orkla presiserer at de estimater og meninger som analytikerne kommer frem til er deres egne, og at disse ikke nødvendigvis representerer Orklas syn.

Orkla-aksjens ligningskurs for 2018 er 67,52 kr.

Kjøp og salg av Orkla-aksjen

Ta kontakt med din kontofører, bank eller et meglerforetak for å kjøpe eller selge aksjer.

Aksjene i Orkla ASA er registrert i VPS. Alle aksjeeiere må ha en verdipapirkonto (VPS-konto) for registrering av egne aksjer. Dette gjelder også aksjonærer som ikke er bosatt i Norge. En VPS konto kan åpnes hos din bankforbindelse eller annen bank/megler.

Orkla-aksjen er notert på Oslo Børs under tickerkoden ORK og er inkludert i OBX index.

Orkla-aksjen kan i tillegg handles gjennom Orklas Level-1 ADR program i USA. Du kan lese mer om vårt ADR program her.

Ta kontakt med din kontofører for opplysninger om din beholdning av Orkla-aksjer. Dersom du er i tvil om hvem som er din kontofører ta kontakt med Orklas kontofører.

Din beholdning av aksjer multiplisert med dagens aksjekurs. Benytt vår aksjekalkulator for å beregne aksjenes verdi.

Orkla har kun én aksjeklasse og alle aksjonærer har derfor samme rettigheter. Aksjonærenes rettigheter reguleres av allmennaksjeloven og selskapets vedtekter. De viktigste aksjonærrettighetene er å:

  • Motta utbytte
  • Få tilsendt årsrapport og annen finansiell informasjon (elektronisk eller skriftlig pr. post)
  • Delta i og stemme på generalforsamling, etter ”én aksje– én stemme” prinsippet
  • Delta i eventuelle kapitalutvidelser

Aksjekapital kan benevnes på en annen måte: risikokapital. For den enkelte aksjonær er risikoen knyttet til svingningene i aksjekursen. Kursen til en aksje på børsen påvirkes av en rekke forhold som for eksempel: generelle rammebetingelser, oljepris, valutakurs, rentenivå, lønns- og prisutvikling, konjunkturer, utvikling på andre børser og politiske forhold. Nevnte faktorer påvirker hele aksjemarkedet, og denne typen risiko omtales som markedsrisiko.

Et selskap er også utsatt for mer selskapsspesifikke forhold, det vil si selskapsrisiko. Det kan være forhold knyttet til for eksempel prisutvikling for en rekke innsatsfaktorer i selskapet, endringer av rammevilkår for en del av selskapets virksomhetsområder, produktutvikling, endringer i publikums kjøpevaner etc. Selskapets ledelse, evnen til produktutvikling, miljøbevissthet og etiske forhold i selskapets virksomhet er faktorer som for tiden blir mer og mer avgjørende for investorenes tillit til selskapet.

Ta kontakt med avdødes kontofører slik at overføring av aksjer til din VPS konto kan finne sted.

Dersom du er i tvil om hvem som er avdødes kontofører ta kontakt med Orklas kontofører.
Dersom du ikke allerede har opprettet en VPS konto, kan det åpnes hos din bankforbindelse eller en annen bank/megler.

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamlingen blir vanligvis avholdt i Oslo i april måned. Detaljer vil bli gitt i innkallelsen til generalforsamlingen som sendes i posten til alle aksjonærer ca 3 uker i forkant av møtet. Se i vår finansielle kalender for dato til neste ordinære generalforsamling.

Alle detaljer vedrørende påmelding vil bli gitt i innkallelsen til generalforsamlingen som sendes i posten til alle aksjonærer 3 uker i forkant av møtet. Innkallelsen offentliggjøres også på www.orkla.no/investor. Påmelding kan gis via svarslipp som mottas i posten eller via Orklas hjemmeside.

Etter norsk lovgivning kan det kun stemmes for aksjer som er registrert på eiers navn. Dersom aksjonæren selv ikke har anledning til å avgi sin stemme på generalforsamlingen kan aksjonæren utnevne en fullmektig til å avgi sin stemme. Detaljer om påmelding av fullmektig vil bli gitt i innkallelsen til generalforsamlingen som sendes i posten til alle aksjonærer ca 3 uker i forkant av møtet. Din påmelding av fullmektig til generalforsamlingen må være innen tidsfrist, på samme måte som personlig fremmøte.

Utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer

Orkla har over tid fulgt en utbyttestrategi med vekt på forutsigbarhet og stabilitet. Såfremt den underliggende utviklingen i Orkla er tilfresstillende, skal eierne få en jevn og stabil økning i utbetalt utbytte. Les mer om utbytte.

Utbytte utbetales til de aksjonærer som er registrerte eiere på generalforsamlingsdatoen.

Utbytte utbetales når dette er besluttet av Orklas styre og generalforsamling. Normalt vil Orkla betale et årlig ordinært utbytte som utbetales i april eller mai måned avhengig av tidspunkt for gjennomføring av generalforsamlingen. I tillegg har Orkla i 2003, 2004, 2011 og 2017 betalt et ekstraordinært utbytte. Se tabell vedr. utbetalingstidspunkt og beløp.

Ja. Ta kontakt med din kontofører (der hvor du har registrert din VPS konto) og be om at ønsket bankkonto registreres på din VPS konto. Dersom du er i tvil om hvem som er din kontofører ta kontakt med Orklas kontofører.

Sjekk om du faktisk var aksjonær da ordinær generalforsamling ble gjennomført. Ta kontakt med Orklas kontofører for å etterlyse ditt utbytte.

Orkla supplerer utbytte med moderate tilbakekjøp av egne aksjer. På ordinær generalforsamling 2019 fikk styret fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer, se fullmakten i sin helhet i Protokoll fra Orklas generalforsamling 2019

Se tabell for årlige tilbakekjøp av egne aksjer
Se i tabell over de 20 største aksjonærene hvor mange egne aksjer Orkla eier
Les mer i Aksjeinformasjon 2018
Les mer om Orklas generalforsamling

Annet

Orkla rapporterer resultatene kvartalsvis, vanligvis i mai (Q1), juli (Q2), oktober (Q3) og februar (Q4). Alle rapportene for konsernet og andre finansielle data oppgis i norske kroner (NOK) og regnskapsåret følger kalenderåret (januar-desember).For å finne dato for neste resultatfremleggelse, se i vår finansielle kalender.

Årsberetninger, kvartalsrapporter, presentasjoner og annen finansiell informasjon er tilgjengelig i vårt Download center.
Rapporter
Presentasjoner

For å stimulere ansatte til langsiktig eierskap i selskapet, har Orkla i flere år tilbudt ansatte å kjøpe aksjer med rabatt i forhold til børskurs.

Først må adresseendring meldes til Folkeregisteret. Deretter må endringen meldes til egen VPS-kontofører. Dersom du er i tvil om hvem som er din kontofører ta kontakt med Orklas kontofører.