Omsetning i Orkla-aksjen

Orkla-aksjen er notert på Oslo Børs under tickerkoden ORK. Alle aksjene har like rettigheter og er fritt omsettelige.

Målt i markedsverdi var Orkla det 8. største selskapet på Oslo Børs pr. 31.12.2018. Markedsverdien ved utgangen av 2018 var 69,3 mrd. kroner, ned 19,4 mrd. kroner fra utgangen av 2017.

Generelt om aksjen

  • Hver aksje har pålydende verdi kr. 1,25
  • Orkla-aksjen er notert på Oslo Børs under tickerkoden ORK
  • Orkla-aksjen kan i tillegg handles gjennom Orklas Level-1 ADR program i USA

Omsetning i Orkla-aksjen

På Oslo Børs ble det omsatt Orkla-aksjer for 33,3 mrd. kroner i 2018. Dette tilsvarer 2,5 % av Oslo Børs’ totale omsetning.

Gjennomsnittlig antall Orkla-aksjer omsatt på Oslo Børs, var 1,8 millioner aksjer pr. dag, tilsvarende 0,18 % av det totale antallet utstedte Orkla-aksjer.

Gjennomsnittlig antall aksjer utestående utvannet
Tall i ‘000            2018           2017           2016           2015                  2014
Gj.sn. antall
aksjer utstedt
  1 018 931   1 018 931   1 018 931   1 018 931          1 018 931
Gj.sn. antall
egne aksjer
       10 121          1 459          1 405          1 385                 2 556
Gj.sn. antall
eksternt eide
aksjer
  1 008 810   1 017 472   1 017 526   1 017 546          1 016 375
Beregnet
utvanningseffekt
               –                –             443             847                 1 420
Gj.sn. antall
aksjer eksternt eide utvannet
  1 008 810   1 017 472   1 017 969   1 018 394        10 017 795

 

Resultat pr. aksje

Resultat pr. aksje er en av flere indikatorer som kan benyttes i finansielle analyser for å vurdere utviklingen i et selskap. Nøkkeltallet viser hvor mye periodens resultat utgjør pr. aksje og beregnes ved å dele periodens resultat på gjennomsnittlig eksternt eide aksjer.

Se resultat pr. aksje for 2018 i note 17 Resultat pr. aksje i Orklas årsrapport 2018.