Omsetning i Orkla-aksjen

Orkla-aksjen er notert på Oslo Børs under tickerkoden ORK. Alle aksjene har like rettigheter og er fritt omsettelige.

Målt i markedsverdi var Orkla det 8. største selskapet på Oslo Børs pr. 31.12.2018. Markedsverdien ved utgangen av 2018 var 69,3 mrd. kroner, ned 19,4 mrd. kroner fra utgangen av 2017.

Generelt om aksjen

  • Hver aksje har pålydende verdi kr. 1,25
  • Orkla-aksjen er notert på Oslo Børs under tickerkoden ORK
  • Orkla-aksjen kan i tillegg handles gjennom Orklas Level-1 ADR program i USA

Omsetning i Orkla-aksjen

På Oslo Børs ble det omsatt Orkla-aksjer for 33,3 mrd. kroner i 2018. Dette tilsvarer 2,5 % av Oslo Børs’ totale omsetning.

Gjennomsnittlig antall Orkla-aksjer omsatt på Oslo Børs, var 1,8 millioner aksjer pr. dag, tilsvarende 0,18 % av det totale antallet utstedte Orkla-aksjer.

Gjennomsnittlig antall aksjer utestående utvannet
  2016 2015 2014 2013
Gj.sn. antall 
aksjer utstedt
1.018.930.970 1.018.930.970 1.018.930.970 1.018.930.970
Gj.sn. antall 
egne aksjer 
1.404.712 1.384.781 2.555.573 6.646.896
Gj.sn. antall eksternt 
eide aksjer 
1.017.526.258 1.017.546.189 1.016.375.397 1.012.284.074
Beregnet 
utvanningseffekt
442.972 847.480 1.419.517 1.027.629
Gj.sn. antall 
aksjer eksternt eide utvannet
1.017.969.230 1.018.393.669 1.017.794.914 1.013.311.703

Resultat pr. aksje

Resultat pr. aksje er en av flere indikatorer som kan benyttes i finansielle analyser for å vurdere utviklingen i et selskap. Nøkkeltallet viser hvor mye periodens resultat utgjør pr. aksje og beregnes ved å dele periodens resultat på gjennomsnittlig eksternt eide aksjer.

Se resultat pr. aksje for 2018 i note 17 Resultat pr. aksje i Orklas årsrapport 2018.