Overtakelsestilbud

Selskapet er underlagt norske regler om, samt Oslo Børs’ tilsyn med overtakelsestilbud. Her følger en kort orientering om norske regler om overtakelsestilbud.

Norske regler om overtakelsestilbud gjelder i forhold til Selskapet. De relevante reglene er inntatt i verdipapirhandellovens kapittel 6, verdipapirforskriftens kapittel 6 og overgangsforskrift til verdipapirhandelloven § 3.

Disse lov- og forskriftsbestemmelsene er å finne på følgende nettsider:

Norge har gjennomført EUs overtakelsesdirektiv (direktiv 2004/25/EF) (Take-over direktivet). Tilbudsmyndigheten er Oslo Børs.

De norske oppkjøpsreglene skiller mellom frivillige og pliktige tilbud. Et frivillig tilbud er et tilbud som, dersom det aksepteres av tilbudsmottakerne, utløser en tilbudsplikt hos tilbyderen. Et pliktig tilbud på de øvrige aksjene i Selskapet utløses dersom tilbyderen (enten gjennom et frivillig tilbud eller på annen måte) blir innehaver av mer enn 1/3 av stemmene i Selskapet (med gjentatt tilbudsplikt ved 40 % og 50 %).

Tilbudsplikt

Grensen for tilbudsplikt

Enhver person, enhet eller konsolidert gruppe som blir eier av aksjer som representerer mer enn 1/3 av stemmene i Selskapet (med gjentatt tilbudsplikt ved 40 % og 50 %) må innen fire uker fremsette et ubetinget generelt tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i Selskapet. Tilbudsplikt kan også utløses når en part erverver rett til å bli eier av aksjer som sammen med partens egen aksjepost representerer mer enn 1/3 av stemmene i Selskapet og tilbudsmyndigheten beslutter at dette må anses som reelt erverv av vedkommende aksjer.

Avhendelse av aksjer

Tilbudsplikten bortfaller dersom aksjonæren selger den andel av aksjene som overstiger den relevante grense innen fire uker etter den dato tilbudsplikten ble utløst.

Meddelelse

Når avtale om erverv som vil utløse tilbudsplikt er inngått, skal vedkommende aksjonær straks gi melding til tilbudsmyndigheten (som vil offentliggjøre meldingen) og Selskapet om dette. Meldingen skal angi om det vil bli fremsatt tilbud om kjøp av de øvrige aksjer eller om det vil foretas nedsalg. Som hovedregel kan en melding om at det vil bli fremsatt tilbud ikke trekkes tilbake.

Godkjennelse fra tilbudsmyndigheten

Den tilbudspliktige må offentliggjøre et tilbudsdokument som inneholder vilkårene for tilbudet og opplysninger av betydning for vurderingen av tilbudet. Tilbudet og tilbudsdokumentet skal godkjennes av tilbudsmyndigheten før det formelle tilbudet fremsettes.

Tilbudsprisen

Tilbudsprisen per aksje må være minst like høy som den høyeste pris som tilbyderen har betalt eller avtalt for aksjene de siste seks måneder før tilbudsplikten inntrådte. Dersom det er klart at markedskursen da tilbudsplikten inntrådte var høyere, skal imidlertid tilbudsprisen være minst like høy som markedskursen. Dersom erververen erverver eller avtaler å erverve ytterligere aksjer til en høyere pris før utløpet av tilbudsperioden skal erververen fremsette nytt tilbud til denne høyere pris. Et pliktig tilbud må innebære kontant oppgjør eller inneholde et kontantalternativ som minst tilsvarer eventuelt annet vederlag som tilbys (f.eks. aksjer).

Sanksjoner

Dersom det ikke fremmes et pliktig tilbud eller foretas salg av den andel av aksjene som overstiger den relevante grense innen fire uker kan tilbudsmyndigheten tvinge erververen til å selge aksjene som overstiger grensen på offentlig auksjon. Videre kan en aksjonær som unnlater å fremsette tilbud ikke, så lenge tilbudsplikten står ved lag, utøve rettigheter i Selskapet, så som avgivelse av stemme på generalforsamling, uten samtykke fra et flertall av de øvrige aksjonærene. Aksjonæren kan imidlertid utøve retten til utbytte og til fortrinnsrett ved kapitalforhøyelse.

Frivillige tilbud

Meddelelse

En beslutning om å fremsette et frivillig tilbud skal meldes til tilbudsmyndigheten og Selskapet så snart beslutningen er tatt, og skal offentliggjøres av tilbudsmyndigheten. Det frivillige tilbudet skal fremsettes innen rimelig tid etter at det er fattet beslutning om å fremsette tilbudet.

Vederlaget

Tilbyderen kan tilby vederlag i form av kontanter, verdipapirer, en kombinasjon av kontanter og verdipapirer eller andre former for vederlag.

Betingelser

Gjennomføring av tilbudet kan gjøres betinget.

Godkjennelse fra tilbudsmyndigheten

Tilbyder må offentliggjøre et tilbudsdokument som inneholder vilkårene for tilbudet og opplysninger av betydning for vurderingen av tilbudet. Tilbudet og det påkrevde tilbudsdokumentet skal godkjennes av tilbudsmyndigheten før tilbudet fremsettes for aksjonærene eller offentliggjøres.

Etterfølgende pliktig tilbud og/eller tvungen overføring

Dersom gjennomføring av et frivillig tilbud utløser tilbudsplikt for tilbyderen må det fremsettes et pliktig kontantilbud på de øvrige aksjene. Dersom tilbyderen innehar mer enn 90 % av aksjene og stemmene i Selskapet etter et frivillig tilbud kan det gjennomføres utløsning av de gjenværende minoritetsaksjonærene uten et forutgående pliktig tilbud.

Tvungen overføring

Tvungen overføring (utløsningsrett og utsalgsrett) av Selskapets aksjer er underlagt allmennaksjelovens § 4–25 og verdipapirhandellovens § 6-22. Disse lovbestemmelsene er å finne på følgende nettsider:

Grensen for tvungen overføring

En aksjonær som direkte eller gjennom datterselskaper erverver aksjer som utgjør mer enn 90 % av det samlede antall utstedte aksjer i Selskapet, samt representerer mer enn 90 % av det samlede antall stemmer, har rett til å gjennomføre, og hver gjenværende minoritetsaksjonær i Selskapet har rett til å kreve at vedkommende majoritetsaksjonær gjennomfører, en tvungen overføring mot kontant betaling av aksjene som ikke allerede eies av vedkommende majoritetsaksjonær. Slik tvungen overføring innebærer at majoritetsaksjonæren blir eier av de øvrige aksjene med umiddelbar virkning.

Tvungen overføring etter et frivillig tilbud

Dersom en aksjonær etter et frivillig tilbud erverver aksjer som utgjør mer enn 90 % av det samlede antall utstedte aksjer, samt representerer mer enn 90 % av det samlede antall stemmer, kan en tvungen overføring gjennomføres, uten at vedkommende aksjonær må fremsette et pliktig tilbud, dersom tilbudsmyndighetens godkjennelse er innhentet og følgende vilkår er oppfylt: (i) tvungen overføring iverksettes senest fire uker etter erverv av aksjer ved frivillig tilbud, (ii) prisen tilbudt per aksje tilsvarer minst det tilbudsprisen ville ha vært ved pliktig tilbud, og (iii) oppgjøret garanteres av en kvalifisert finansinstitusjon.

Tilbudsprisen

En majoritetsaksjonær som gjennomfører en tvungen overføring er pålagt å tilby minoritetsaksjonærene en bestemt sum per aksje. Dersom tilbyderen, etter fremsettelse av pliktig eller frivillig tilbud, har ervervet mer enn 90 % av de stemmeberettigede aksjene i Selskapet og en tilsvarende del av de stemmer som kan avgis på generalforsamlingen, og tilbyderen gjennomfører en tvungen overføring av de øvrige aksjer innen tre måneder etter utløpet av tilbudsperioden, skal løsningssummen fastsettes på grunnlag av tilbudsprisen, hvis ikke særlige grunner tilsier en annen pris. En minoritetsaksjonær kan, innen en bestemt frist på minst to måneder, fremme innsigelse mot tilbudsprisen og kreve at norske domstoler fastsetter tilbudsprisen.

Tilbudsmyndighetens kontroll

Ved tvungen innløsning etter frivillig tilbud vil tilbudsmyndigheten kontrollere at betingelsene for å foreta en tvangsinnløsning uten forutgående pliktig tilbud er oppfylt, herunder prisen som tilbys. Fremsettelse og gjennomføring av en tvungen overføring for øvrig er et selskapsrettslig anliggende som ikke er gjenstand for tilsyn fra tilbudsmyndigheten.

Lover og forskrifter