Plikt til flagging av aksjeposter

Handel i Selskapets aksjer er underlagt norske bestemmelser om flagging av aksjeposter. Her følger en kort orientering om aksjonærenes forpliktelser i henhold til disse reglene.

Plikt til flagging av aksjeeie i Selskapet er underlagt verdipapirhandellovens §§ 4-2 og 4-3, samt verdipapirforskriftens kapittel 4.

Disse lov- og forskriftsbestemmelsene er å finne på følgende nettsider:

Flaggegrensene

Dersom en persons, enhets eller konsolidert gruppes andel av aksjer og/eller rettigheter til aksjer i Selskapet gjennom erverv eller avhendelse når opp til, overstiger eller faller under de respektive grensene 5, 10, 15, 20, 25 %, 1/3, 50 %, 2/3 eller 90 % av aksjekapitalen eller stemmene i selskapet, har vedkommende person, enhet eller gruppe plikt til å gi umiddelbar melding til Oslo Børs, som vil offentliggjøre meldingen. Det samme gjelder dersom flaggegrensene passeres på grunn av andre omstendigheter, så som en endring i selskapets aksjekapital.’

Melding

Melding skal gis straks etter at avtale om transaksjonen er inngått, og kan sendes per e-post til Oslo Børs, ma@oslobors.no, som vil offentliggjøre meldingen.
Meldingene som har vært kunngjort er tilgjengelige på www.newsweb.no.

Tilleggskrav for primærinnsidere

Det er ytterligere meldeplikter for såkalte primærinnsidere i Selskapet (herunder ledende ansatte, styremedlemmer og aksjonærer som er representert i styret), uavhengig av antall aksjer disse eier.
Finanstilsynets rundskriv 28/2011: Verdipapirhandelloven – kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4

Reglene om flagging av eierposter og primærinnsideres meldeplikt er gjenstand for tilsyn fra Finanstilsynet. Finanstilsynet har utgitt et detaljert rundskriv som omhandler en rekke ulike problemstillinger vedrørende plikten til flagging av eierposter og primærinnsideres meldeplikt (Rundskriv 28/2011: Verdipapirhandelloven – kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4.)