Visjon, verdier og strategi

Orklas visjon er å være «Din venn hver dag». Visjonen støttes av verdiene «modig», «til å stole på» og «inspirerende». Orklas forretningsidé er å gjøre hver dag bedre med lokale, bærekraftige merkevarer som skaper glede.

Verdiskaping

Langsiktig verdiskaping er førsteprioritet for Orkla.

Ved å jobbe tettere sammen som «Ett Orkla», vil konsernet i større grad utnytte strategier og muligheter på tvers. Hensikten er å styrke konsernets langsiktige konkurransekraft, skape økt vekst og lønnsomhet, samtidig som Orklas sterke lokale tilstedeværelse ivaretas.

Strategi

Orklas strategiske målsetting er å styrke posisjonen som ledende leverandør av merkevarer og tjenester i Norden, Baltikum og andre utvalgte markeder.

Aktiviteter som driver organisk vekst og bidrar til forbedret lønnsomhet, prioriteres i tråd med konsernets strategi og finansielle mål.

Gjennom oppkjøp skal Orkla utvikle virksomheten i sine hjemmemarkeder og innenfor utvalgte geografiske områder, kanaler eller nisjer der vi kan oppnå ledende posisjoner bygget på konsernets kjernekompetanse.

Tiltak gjennomføres for å forenkle organisasjonsstrukturen.

Viktigste driver for langsiktig verdiskaping er organisk vekst for lokale merkevarer og tjenester

 • Orkla skal skille seg markant ut gjennom sin unike lokale innsikt og forankring.
 • Innovasjoner basert på konsernets unike lokale kunde- og forbrukerinnsikt vil være en hoveddriver for vekst.
 • Stadig flere nye produkter skal lanseres på tvers av Orklas markeder og forretningsområder gjennom økt samarbeid som «Ett Orkla».
 • Tiltak for å videreutvikle og styrke kunderelasjonene skal prioriteres, med et felles mål om lønnsom vekst.
 • Orkla skal styrke sin tilstedeværelse i fremvoksende salgskanaler og satse mer målrettet på eksport.

Forbedret lønnsomhet gjennom mer effektiv drift i hele verdikjeden

 • Konsernet skal i større grad utnytte stordriftsfordeler og skape synergier på tvers ved å jobbe tettere som «Ett Orkla».
 • I tillegg skal konsernet skape synergier gjennom å integrere oppkjøpte selskaper.
 • Produksjonen skal konsentreres om færre, men større produksjonsenheter. Dermed frigjøres ressurser til innovasjon, vekst og kompetansebygging.
 • Tiltak gjennomføres for å forenkle organisasjonsstrukturen, inkludert IT og administrasjon.

Oppkjøp innen merkevareområdet

 • I tillegg til organisk vekst skal oppkjøp bidra til å styrke Orklas posisjon som det ledende merkevareselskapet i våre hjemmemarkeder.
 • Gjennom oppkjøp skal Orkla styrke seg innenfor utvalgte geografiske områder, kanaler eller nisjer der vi kan oppnå ledende posisjoner bygget på konsernets kjernekompetanse.

Klar strategi for kapitalallokering

Orkla har gjennomført en endring fra industrielt konglomerat til ledende merkevareselskap. Førsteprioritet er å overføre overskuddskapital til oppkjøp innenfor merkevarer og tjenester, samt investeringer i eksisterende virksomhet.

Styret har foreslått en utbyttepolitikk som tilsier en ambisjon om en økning i utbyttet fra dagens nivå på 2,60 kr per aksje, normalt innenfor 50-70 % av resultat per aksje.

Konsernet har et mål om å forbli et «investment grade» -selskap. Dette innebærer et mål om at netto rentebærende gjeld/EBITDA over tid skal være under 2,5.

Finansielle mål

 • Langsiktig organisk vekst minimum i tråd med markedsveksten
 • Vekst i underliggende EBIT-margin på minimum 1,5 %-poeng justert for oppkjøp og valuta for perioden frem til 2021
 • Reduksjon på 3 %-poeng i netto arbeidskapital / netto salgsverdi for perioden frem til 2021