Visjon, verdier og strategi

Orklas visjon er å være «Din venn hver dag». Visjonen støttes av verdiene «modig», «til å stole på» og «inspirerende». Orklas forretningsidé er å gjøre hver dag bedre med lokale, bærekraftige merkevarer som skaper glede.

Strategi

Orklas strategi er å styrke posisjonen som det ledende merkevareselskapet i Norden, Baltikum og andre utvalgte markeder. Gjennom tettere samarbeid på tvers – som «Ett Orkla», styrkes konsernets langsiktige konkurransekraft, samtidig som Orklas lokale forankring ivaretas.

Aktiviteter som driver organisk vekst og bidrar til forbedret lønnsomhet, prioriteres i tråd med konsernets strategi og finansielle mål.

Viktigste driver for langsiktig verdiskaping er organisk vekst for lokale merkevarer

 • Orkla skal skille seg markant ut gjennom sin unike lokale innsikt og forankring.
 • Vekst vil blant annet komme fra et ambisiøst innovasjonsprogram basert på konsernets unike lokale kunde og forbrukerinnsikt.
 • Stadig flere nye produkter skal lanseres på tvers av Orklas markeder og forretningsområder gjennom økt samarbeid som ”Ett Orkla”.
 • Tiltak for å videreutvikle og styrke kunderelasjonene prioriteres, med et felles mål om lønnsom vekst.
 • Orklas internasjonale tilstedeværelse vil styrkes gjennom en mer målrettet satsing på eksport.

Forbedret lønnsomhet gjennom mer effektiv drift i hele verdikjeden

 • Konsernet skal i større grad utnytte stordriftsfordeler og ta ut synergier på tvers ved å jobbe tettere som «Ett Orkla».
 • Ta ut synergier gjennom å integrere oppkjøpte selskaper.
 • Produksjonen skal konsentreres om færre, men større produksjonsenheter, og dermed frigjøres ressurser til innovasjon, vekst og kompetansebygging.
 • Tiltak er blitt iverksatt for å forenkle organisasjonsstrukturen, sentralisere regnskap og IT, og redusere konsernets administrasjonskostnader

Oppkjøp innen merkevareområdet

 • I tillegg til organisk vekst skal oppkjøp bidra til å styrke Orklas posisjon som det ledende merkevareselskapet i våre hjemmemarkeder.
 • Gjennom oppkjøp skal Orkla styrke seg innen utvalgte geografier, kanaler eller nisjer der vi kan oppnå ledende posisjoner bygget på konsernets kjernekompetanse.

Klar strategi for kapitalallokering

Orkla er i sluttfasen av en endring fra industrielt konglomerat til ledende merkevareselskap. Orkla fortsetter å redusere eksponeringen utenfor merkevareområdet. Første prioritet er å overføre overskuddskapital til oppkjøp innen merkevareområdet. Alternativt vil det bli vurdert ekstraordinært utbytte eller tilbakekjøp av aksjer.

Styret har foreslått en utbyttepolitikk som tilsier at det opprettholdes et stabilt utbytte på minimum 2,50 kroner pr. aksje.

Konsernet har et mål om å forbli et «investment grade»-selskap. Dette innebærer en målsetting om at netto rentebærende gjeld / EBITDA over tid skal være under 2,5-3,0.

Orkla – Din venn hver dag

«Din venn hver dag» lyder Orklas nye visjon, som støttes av verdiene «modig», «til å stole på» og «inspirerende».

Les mer

Finansielle mål

 • Organisk vekst minimum i tråd med markedsveksten
 • Årlig, justert EBIT-vekst på 6-9 %* innen merkevareområdet

*Inkludert mindre oppkjøp, ekskludert valutaeffekter og store oppkjøp og avhendelser.

Utsikter fremover

I markedene hvor Orkla har tilstedeværelse forventes det fortsatt moderat vekst i årene som kommer, med noe variasjon mellom markedene.

Les mer

Finansiell risiko, risikostyring og intern kontroll

Beskrivelse av konsernets finansielle risikoer innenfor hvert av forretningsområdene samt styringen av disse.

Les mer