Styringsrutiner for Orklas bærekraftsarbeid

Orkla ønsker å bidra til bærekraftig utvikling ved å tilby produkter for en sunn og bærekraftig livsstil, redusere klimagassutslipp og fremme bærekraftig forretningspraksis gjennom hele verdikjeden. For å sikre at dette kravet ivaretas i alle deler av konsernet, legger Orkla vekt på å utvikle gode ledere, en sterk bedriftskultur og egnede styringsrutiner.

Øverste leder i hvert av Orklas selskaper har ansvar for å implementere konsernets retningslinjer og utarbeide tiltaksplaner basert på Orklas bærekraftsmål frem til 2025 Arbeidet skal integreres i virksomheten og være basert på prinsippene om føre-vàr og kontinuerlig forbedring. Selskapenes prioritering av ressursbruk skal baseres på en vurdering av både virksomhetens og interessentenes behov. Orklas styrende dokumenter er tilgjengelige for alle selskapene gjennom konsernets nettbaserte styringsportal. For å etablere kunnskap om retningslinjene gjennomføres det intern opplæring både i regi av konsernet og selskapene.

Orkla følger opp selskapenes arbeid med samfunnsansvar og bærekraft gjennom årlig intern statusrapportering. Dette skjer som en del av «business area reviews» og i forbindelse med Orklas eksterne bærekraftsrapportering.

Styret i Orkla godkjenner konsernets overordnede retningslinjer for forretningsetikk og samfunnsansvar. I tillegg følger styret opp konsernets arbeid gjennom en årlig vurdering av fremdriften i bærekraftsarbeidet, kvartalsvis gjennomgang av utviklingen i viktige HMS-indikatorer og løpende diskusjon av enkeltsaker som vurderes å ha vesentlig betydning for virksomheten.

Orklas konserndirektør for kommunikasjon og corporate affairs har styringsansvaret for Orklas bærekraftsarbeid, og vurderer hvilke saker som skal legges frem for styret. Han leder også Orklas Bærekraftskomité som er etablert for å bidra til god samordning av bærekraftsarbeidet på tvers av forretningsområder og funksjoner, initiere felles utviklingsaktiviteter og være en støtte for Orklas konsernledelse.