Bedre markeder og resultatvekst for Orkla

Orklas driftsresultat (EBITA) økte med 14% fra 1.161 mill kr i 4. kvartal 2009 til 1.322 mill kr samme periode i 2010. For året som helhet økte driftsresultatet (EBITA) med 30% fra 3.029 mill kr til 3.944 mill. kr. Det var et godt år for aksjeporteføljen, med en avkastning på 31,8 %.

09.02.2011

”Den brede fremgangen for Orklas industrivirksomhet reflekterer både operative forbedringer og bedrede markeder. Vi fortsetter å holde trykk på de operasjonelle forbedringene samtidig med arbeidet med strukturell utvikling”, sier konsernsjef i Orkla Bjørn M. Wiggen.

Vekst i volum- og produktmiks, samt styrking av markedsandeler bidro til fremgangen i Orkla Brands. Særlig er fremgangen god for de større virksomhetene i Norden. Økningen i råvareprisene fortsetter, noe som vil måtte møtes med kostnadsreduksjoner og prisøkninger. Det er foretatt viktige ekspansjonsinvesteringer i 11 selskaper og ett merke i 2010.

Sapa har i 2010 hatt en betydelig volum- og resultatfremgang. Det krever imidlertid fortsatt volumøkninger før markedet er tilbake til mer normaliserte nivåer. Særlig er volumene i de nord-amerikanske og syd-europeiske markedene fortsatt lave. Det er satt nytt trykk på forbedringsprogrammene for å bedre selskapets kostnadsposisjon, særlig innen profilvirksomheten. Sapa Heat Transfer har økt ordreinngangen. Oppstarten av den nye fabrikken i Shanghai går som planlagt, og Sapas ekspansjon i Asia fortsetter.

Borregaard opplever god etterspørsel og høyere priser, og fikk et godt driftsresultat i 4. kvartal. Vannkraftvirksomheten er preget av at 2010 var ekstraordinært tørt og kaldt. REC rapporterte et godt 4. kvartal med EBITDA på 1836 mill kr. Aksjeporteføljen hadde en svært positiv utvikling, og avkastningen for året endte på 31,8 % sammenliknet med 18,3 % for Oslo Børs.

I tråd med Orklas utbyttestrategi foreslår styret et ordinært utbytte på 2,50 per aksje for 2010. Utbytteøkningen er i tråd med Orklas mål om å levere et stabilt, økende utbytte til aksjonærene over tid.

”Orkla skal fortsette å skape langsiktige verdier gjennom utvikling av en portefølje av selskaper og investeringer. Samspillet mellom selskapets solide finansielle og industrielle kompetanse og erfaring vil fortsatt være kjernen i Orklas forretningsmodell. Orkla skal aktivt utvikle og støtte de ulike enhetene i konsernet. Da kan ikke porteføljen være for bred, noe som er bakgrunnen for at vi konsentrerer virksomheten, og reallokerer ressurser og kapital inn mot de virksomhetene der Orkla har størst forutsetninger for å lykkes. Grunnlaget for vekst i selskapet skal dannes gjennom et kontinuerlig fokus på god drift i alle ledd av verdikjeden”, sier konsernsjef Bjørn M. Wiggen.