Forskningsmidler til OHPC og samarbeidspartnere

Et forskningsprosjekt for grønnere business der OHPC er én av fem partnere, ble 3. april tildelt 10 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd.

04.04.2019

Fra venstre: Sveinung Jørgensen (NHH), Siv Skard (NHH), Anne Marheim Støren, (OHPC) Lars Jacob Pedersen (NHH) og Bård Bringsrud Svensen (OHPC).

Forskningsrådet deler nå ut i alt 50 millioner kroner til fem næringsrettede prosjekter som skal være med å skape bærekraftig innovasjon i norsk næringsliv. Prosjektene svarer på FNs bærekraftsmål om «ansvarlig forbruk og produksjon» og skal gi ny kunnskap som kan skape nye løsninger og verdier. Midlene er gitt til bedrifter og organisasjoner som jobber med grønn omstilling og som har forskningsspørsmål og behov knyttet til utvikling av de nye produktene og tjenestene.

OHPC har allerede i et par år hatt tett samarbeid med forskere ved Norges Handelshøyskole om hvordan designe mer sirkulære forretningsmodeller. En bærekraftig fremtid er avhengig av vellykket design og implementering av mer bærekraftige – og da spesielt mer sirkulære – forretningsmodeller. Forskningsprosjektet som nå er tildelt støtte, er en videreføring av dette prosjektet. I tillegg til OHPC og NHH, inngår Høgskolen i Innlandet, Umoe Restauranter og WasteIQ i prosjektet, som sikter mot å gjøre produksjon og bruk av hverdagsprodukter mer bærekraftig.

Prosjektet, som skal gå over tre år, har tittelen «Sustainable by Design: Experimentation for Sustainable Business», og prosjektet tar sikte på å utvikle forskningsbasert innsikt i hvordan vi kan lykkes med forretningsmodelleksperimentering for å designe bærekraftige forretningsmodeller, samtidig som vi forenkler grønne atferdsendringer hos forbrukerne. Dette vil sette oss og kunder i stand til å kutte plastavfall, spise sunnere, sørge for gjenbruk, og bidra til at avfall blir til nye ressurser.

Bård Bringsrud Svensen og Anne M. Støren i OHPC har vært sentrale i dette samarbeidet helt siden oppstarten i 2017, og de er strålende fornøyde med at neste fase i prosjektet er tildelt høythengende forskningsmidler.

– Konkurransen om midlene er stor, og at vårt prosjekt er ett av i alt fem som mottar støtte, er helt fantastisk. Den totale rammen er på 50 millioner kroner, og vårt prosjekt tildeles altså 10 av disse. Gjennom egeninnsats og bruk av ressurser så vil prosjektpartnerne matche dette, så totalbudsjettet til prosjektet er på 20 millioner. Det er en stor anerkjennelse og en bekreftelse på at vi er i gang med en veldig riktig og viktig omstilling, sier Bård.

– Kan du si noe konkret om hva dere skal fokusere på i den kommende treårsperioden?

-Denne støtten vil gi oss unik mulighet til å eksperimentere og pilotere fram løsninger som vil kunne gi stor verdiskapning for oss, forklarer Bård. Vi vil konkret jobbe med mange alternative verdiforslag og konsepter som vi aktivt vil teste på ulike måter.  Sluttbrukeren vil være i fokus hele veien og løsningene vi skaper, vil ha en grundig forankring i reelle kundebehov. Vi vil også få økt innsikt i grønn forbrukeradferd, med de barrierer og drivere som eksisterer, og ikke minst hvordan påvirke slik adferd i positiv retning.

Han understreker behovet for et bredt samarbeid for å løse mange av våre store bærekraftsutfordringer. Dette er oppgaver vi ikke klarer å løse alene – så det er ingen tvil om at samarbeid er nøkkelen til en mer bærekraftig tilværelse.

– Vi må gå sammen på tvers av bransjer, og ikke minst må næringsliv, forskningsmiljøer og myndigheter gå sammen for å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Med midlene prosjektet nå får tilført, åpner det seg helt nye muligheter, og ikke minst er det en utrolig inspirasjon for alle som er involvert, avslutter Bård.

Sveinung Jørgensen og Bård Bringsrud Svensen presenterer her forprosjektet for Norges Forskningsråd.