Fremgang for Orklas merkevarer

Orklas driftsresultat (EBITA) ble 857 mill. kroner i 3. kvartal, mot 817 mill. kroner i tilsvarende periode i fjor. Den nordiske merkevarevirksomheten hadde resultatfremgang; særlig var det positiv utvikling innenfor matvarer i Norge, Sverige og Baltikum.

31.10.2012

For videreført virksomhet var Orklas driftsinntekter 7.223 mill. kroner i 3. kvartal, mot tilsvarende 7.233 mill. kroner i tilsvarende periode i 2011. Merkevarevirksomheten hadde en underliggende salgsvekst på 1 %.

– Vi har det siste kvartalet tatt store og avgjørende steg på veien mot å bli et rendyrket merkevareselskap. Samtidig som vi gjennomfører omfattende strukturelle grep, har vi levert tilfredsstillende resultater, sier konsernsjef Åge Korsvold.

En rekke endringsprosesser er iverksatt:

Kjøp av Jordan er gjennomført

Avtale er inngått om kjøp av Rieber & Søn 

Eierandelen i REC er redusert til 15,6 %

Aksjeporteføljen er redusert

Avtale er inngått med Norsk Hydro om videreføring av Sapa i et joint venture

Borregaard er børsnotert

Orkla Foods Nordic hadde salgs- og resultatvekst i 3. kvartal. Flere nylanseringer bidro til veksten. Stabburet styrket sin posisjon som en ledende leverandør til norsk dagligvarehandel og storhusholdning. Det var også fremgang for Procordia og Abba Seafood i Sverige samt i de baltiske virksomhetene. Resultatene i Finland og Danmark var på nivå med samme periode i fjor.

Korrigert for tap av en kontraktsproduksjon hadde Orkla Brands Nordic et driftsresultat på nivå med 3. kvartal 2011. Lilleborg i Norge hadde fremgang både i omsetning og resultat. Det var krevende markeder for kjeks i Norge og Sverige. Pierre Robert Group hadde omsetningsnedgang i Norge som følge av redusert salg hos en av kundene.

Orkla Brands Russia hadde svekket driftsresultat. Dette skyldes primært rabattering av utgående varianter og varer med kort gjenværende levetid. Fortsatt var det god salgsvekst i MTR Foods i India, og det var særlig økt salg av krydder- og pulvermikser og drikkevarer.

Selskapene i Orkla Food Ingredients har i hovedsak opprettholdt salget i markeder som kan beskrives som krevende. Dragsbæk hadde markant nedgang i salg og driftsresultat som følge av en betydelig hamstring i 3. kvartal 2011 i forkant av innføring av dansk fettavgift.

Sapa Heat Transfer hadde EBITA på 64 mill. kroner, mot tilsvarende 28 mill. kroner i 3. kvartal 2011. Salgsvolumet var på samme nivå som i fjor, og den markante økningen i resultatet skyldes forbedringstiltak. Orkla planlegger å avhende Sapa Heat Transfer, som ikke er en del av joint venture-avtalen med Norsk Hydro, i løpet av første kvartal 2013.

Sapa opplevde i 3. kvartal svekkede markeder i Europa, men det var fortsatt positiv utvikling for profilvirksomheten i Nord-Amerika. Orkla og Hydro offentliggjorde 15. oktober at selskapene har blitt enige om å slå sammen sine respektive virksomheter innen profiler, byggsystemer og rør, og danne en verdensledende leverandør av aluminiumsløsninger. Det sammenslåtte selskapet, som vil hete Sapa, blir et 50/50 joint venture eid av Orkla og Hydro. For å kompensere for forskjell i størrelse og for å harmonisere visse balanseposter vil Orkla, i tillegg til 50 % eierandel, motta 1,8 mrd. kroner fra det nye selskapet.

Gevinst ved salg av eiendom bidro med 51 mill. kroner til Orklas driftsresultat. Betydelig lavere kraftpriser bidro til svak utvikling for Hydro Power, som forverret driftsresultatet med 48 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor.

Nedsalget av aksjeporteføljen går som planlagt. I 3. kvartal ble det netto solgt aksjer for 899 mill. kroner. Markedsverdien var pr. 1. oktober 2.860 mill. kroner. Porteføljen forventes solgt i løpet av 1. halvår 2014.

Orklas resultat før skatt ble 1.181 mill. kroner i 3. kvartal, mot tilsvarende 660 mill. kroner i samme periode i 2011.