Miljøet er vårt felles ansvar

30. november startet FNs klimatoppmøte om kutt i CO2-utslipp. Orkla jobber systematisk med å minimere sitt miljøfotavtrykk og er blant de 10-15 % beste selskapene som har rapportert til CDP.

01.12.2015

CDP er en global, uavhengig non-profit-organisasjon, som har verdens største database med selskapsinformasjon om klimaendring. 

FNs klimatoppmøte, COP21, holdes i Paris 30. november til 11. desember 2015. Målet er å vedta en ny internasjonal avtale om kutt i CO2-utslipp, som skal tre i kraft i 2020. Det er større mulighet for å få på plass en avtale enn på mange år, men det krever vilje til omstilling og internasjonalt samarbeid.

Orkla har siden 2008 rapportert miljøinformasjon til investorinitiativet CDP (

www.cdp.net), som har utviklet seg til å bli det ledende systemet for klima- og miljørapportering internasjonalt. Mer enn 800 institusjonelle investorer står bak CDP, inkludert Folketrygdfondet, NBIM, KLP, Storebrand, DNB, Nordea, SEB og Danske Bank. Vi har nylig mottatt resultatene fra årets benchmarking av over 2000 selskaper som rapporterer til CDP. Rapporten viser at Orkla er blant de 10-15 % beste selskapene både på globalt nivå og i forhold til de 147 nordiske selskapene som har rapportert.

CDPs vurdering omfatter både policy, klima- og energiregnskap, tiltak og forbedringer. Antall selskap som rapporterer til CDP, øker for hvert år, og CDP tar stadig nye initiativ for å sette miljø på agendaen. I 2014 deltok Orkla for første gang i CDPs skogprogram. Nytt i år er at Orkla også har deltatt i CDPs vannprogram, som ble startet i 2009.

ORKLA STØTTER TO CDP-INITIATIVER

Som et ledd i Orklas miljøengasjement har konsernet valgt å støtte to initiativ lansert av CDP i forkant av klimatoppmøtet. Det ene initiativet, «Remove commodity-driven deforestation from all supply chains», innebærer en forpliktelse til å jobbe målrettet med å forhindre avskoging i forbindelse med råvareproduksjon. Orklas policy for avskogingsfrie leverandørkjeder som ble lansert tidligere i høst, beskriver hvordan vi vil jobbe for å oppnå dette.

Det andre initiativet, «Report climate change information in mainstream reports as a fiduciary duty», innebærer en forpliktelse til å rapportere om klimapåvirkning på en god og etterrettelig måte. Orklas miljø- og klimarapportering skjer gjennom Orklas årsrapport og rapporteringen til CDP, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre rapporteringen. Miljørapporteringen verifiseres av det norske selskapet CO2focus, som er en akkreditert konsulentpartner av CDP.

KLIMATILPASNING ER LØNNSOMT

Klimatilpasning er lønnsomt fordi det innebærer reduserte energikostnader. Samtidig viser analyser fra CDP at selskaper som scorer høyt hos CDP, også i gjennomsnitt genererer høyere avkastning for sine eiere. Denne trenden ser ut til å fortsette, og kan tyde på at fremtidens vinnere er selskaper som kan håndtere klimatrusselen på en proaktiv måte. Dette er bra både for samfunnet og for aksjonærene.

Gjennom rapporteringen til CDP kan Orkla måle seg med andre selskaper innenfor samme sektor, og det gir et godt verktøy for å iverksette egne tiltak og synliggjøre Orklas eksponering mot klimatrusselen. 

Som ett av de største selskapene på Oslo Børs har Orkla rapportert til CDP siden 2008, og var ett av de første selskapene i Norge som begynte med dette. Orkla oppnådde i år en score på 98B. Dette er en forbedring fra i fjor, da scoren var 90B. I 2013 var scoren 79C. Gjennomsnittet for nordiske virksomheter er i år på 84C. Orklas gode plassering betyr at vi har en klarere strategi på klimaområdet, har bedre oversikt over egne klimagassutslipp, og en større forståelse for hvordan selskapet er eksponert for klimautfordringene enn gjennomsnittet av nordiske børsnoterte selskaper. En forbedring fra C til B innebærer at utviklingen i selskapets klimagassutslipp går riktig vei. Dette er en konsekvens av alle små og store tiltak som gjennomføres i Orkla-selskapene, som f.eks. energieffektivitet og utskifting av fossilt brensel.

MINIMERE ORKLAS MILJØFOTAVTRYKK

Orklas fabrikker har gjennomgående god kontroll med miljøforhold, og det gjennomføres forbedringstiltak for å redusere energiforbruk, vannforbruk og matavfall fra produksjonen. I 2015 er det satt tydelige mål for ytterligere forbedringer og en systematisk oppfølging. Neste steg vil være å jobbe videre med tiltak som kan bidra til redusert miljøpåvirkning i andre deler av våre produkters verdikjede. Vi vet at matproduksjon står for 25 % av de globale klimagassutslippene. Gjennom tiltak for å redusere miljøpåvirkningen i leverandørleddet og i forbrukssituasjonen kan vi derfor gjøre en stor og viktig forskjell. Eksempler på viktige aktiviteter er oppfølging av våre leverandører for å forhindre avskoging i leverandørkjeden, utvikling av emballasje med lavere miljøpåvirkning og produktdesign som reduserer matavfall eller gjør det enklere å resirkulere emballasje.