Ny politikk for landbruket og matindustrien

Høyre og Fremskrittspartiet la 7. oktober fram sin politiske plattform som kan bety store endringer på landbruksområdet. Endringene vil ha konsekvenser for norsk næringsmiddelindustri, Orkla inkludert.

08.10.2013

– Vi er glad for at konkurransekraft, kunnskap & innovasjon og infrastruktur har en sentral plass i denne plattformen. Dette er viktig for næringslivet, sier Håkon Mageli, konserndirektør i Orkla.

I den politiske plattformen foreslås endringer som innebærer et mer kostnadseffektivt jordbruk, med mindre reguleringer, lavere støtte og sterkere konkurranse. Kvotebegrensninger og konsesjons¬grenser som hindrer utnyttelse av kapasitet i enkeltbruk og samdrifter vil i størst mulig grad oppheves. Endringene skal skje gradvis.

Mageli er positiv til signalene om å legge til rette for en mer kostnadseffektiv mat¬produk¬sjon, og at endringene skal skje gradvis. Han påpeker samtidig at plattformen innebærer store endringer for jordbruket. – Norsk klima og topografi skaper utfordringer for konkurransekraften til norske bønder. Vi mener derfor at det er nødvendig å opprettholde et høyt støttenivå til norsk jordbruk, sier Mageli.

I den politiske plattformen heter det videre at ”regjeringen ønsker sterkere konkurranse i næringsmiddelindustrien, og vil derfor gjøre markedsregulatorordningen mer uavhengig av samvirkeorganisasjonene. […] Norsk landbruksproduksjon tåler konkurranse på kvalitet fra andre land. Et importvern er viktig for lønnsomheten i norsk landbruk, men hensynet til norske forbrukere og norsk matvareindustri tilsier at tollmurene bør reduseres. […] Regjeringen vil arbeide for en friere handel og føre en offensiv handelspolitikk som vektlegger Norges interesser.” Dette innebærer bl.a. å utvikle det handelspolitiske samarbeidet med EU og EFTA.

– Importvernet er et sentralt fundament for en sterk norsk matindustri. Mange bearbeidede produkter har i dag lave tollsatser. Endringer må derfor skje med forsiktighet og framtidige tilpasninger bør skje i dialog/forhandlinger med våre handelspartnere. Forutsigbarhet og konkurranseevne for norsk matindustri må vektlegges, sier fagsjef i Orkla, Nils Kristian Nersten.

Av andre saker i den politiske plattformen som kan ha betydning for Orkla, kan nevnes reduksjon av skatte- og avgiftsnivået, forenkling av regelverk, oppmykning av arbeidsmiljøloven og søndagsåpne butikker.