Orkla bedrer driftsresultatet

Orklas driftsresultat (EBITA) økte med 13% til 888 MNOK i 1. kvartal 2012 i forhold til 1. kvartal i fjor. Resultatene er i tråd med foreløpige tall offentliggjort mandag 30. april. Orkla Brands hadde en underliggende inntektsvekst, og markedsandelene ble i sum opprettholdt. Forbedringstiltakene i Sapa Heat Transfer og markedsvekst og produktivitetsforbedringer i Sapas profilvirksomhet i Nord-Amerika bidrar positivt. Profilvirksomheten i Europa preges fortsatt av svake markeder.

03.05.2012

1 kvartal 2012 (pdf)

Presentasjon for 1 kvartal 2012 (pdf)

Kvartal og regnskapstall for 1 kvartal 2012 (xls)

Webcast

Bilder fra presentasjonen (Flickr.com)

Resultatet for Orkla Brands er på nivå med fjoråret. Volumet for salg gjennom varehandelen er økt, og markedsandelene ble opprettholdt, mens tapt kontraktssalg til industri- og eksportkunder trekker ned. Samlet sett er den underliggende omsetningsveksten i kvartalet 4%. Påskens plassering påvirker resultatet positivt, men motvirkes av høye reklameinvesteringer.

Forbedringstiltak i Sverige og flytting av volumer til fabrikken i Shanghai har gitt resultatforbedring i Sapa Heat Transfer mot 4. kvartal 2011. Profilvirksomheten i Nord-Amerika viser fortsatt fremgang i markedsandeler i et voksende marked, selv om det er prispress i enkelte segmenter. Redusert etterspørsel og lavere marginer spesielt i Sør-Europa trekker ned. Restrukturering av profilvirksomheten i Europa går som planlagt, og vil gi gradvis økende effekt gjennom året.

Borregaard leverer nok et sterkt 1. kvartal. Industrivirksomheten ble skilt fra kraftvirksomheten 1. april. Forberedelsene til en børsnotering i løpet av 2. halvår pågår for fullt, samtidig som industrielle aktører også er kontaktet med tanke på et eventuelt salg av virksomheten.

Nedsalget i aksjeporteføljen fortsetter, og det er solgt aksjer for 1.050 MNOK i kvartalet. Avkastningen på porteføljen var 12,9% i kvartalet, om lag 2%-poeng høyere enn avkastningen på Oslo Børs’ Hovedindeks.  Gevinster ved salg av eiendom bidro med EBITA på cirka 100 MNOK i kvartalet.