Orkla flyttet i betydelig grad posisjonene fremover i 2007

Konsernet styrket stillingen innen solenergi med økt eierskap i REC og investering i et nytt produksjons­anlegg for Elkem Solar. Gjennom sammenslåingen av Sapa og Alcoas virksomheter innen aluminiumsprofiler er forretningsplattformen innen dette området vesentlig styrket.

17.12.2007

Orklas driftsinntekter ble i 2007 på 63,9 mrd. kroner (opp fra 52,7 mrd. kroner i 2006).

Driftsresultat før amortisering, restruktureringer og vesentlige nedskrivninger (EBITA) endte på 5,1 mrd. kroner, på nivå med fjoråret, mens et godt finansresultat gjorde at resultat før skatt ble 10,1 mrd. kroner (8,5 mrd.). For 4. kvartal ble driftsinntekter på 18,1 mrd. kroner (14,6), og EBITA ble på 1,2 mrd. kroner (1,7). 

Orklas driftsinntekter ble i 2007 på 63,9 mrd. kroner (opp fra 52,7 mrd. kroner i 2006).

Driftsresultat før amortisering, restruktureringer og vesentlige nedskrivninger (EBITA) endte på 5,1 mrd. kroner, på nivå med fjoråret, mens et godt finansresultat gjorde at resultat før skatt ble 10,1 mrd. kroner (8,5 mrd.). For 4. kvartal ble driftsinntekter på 18,1 mrd. kroner (14,6), og EBITA ble på 1,2 mrd. kroner (1,7).

Resultat pr. aksje økte med 19 prosent til 8,2 kroner (6,9 kr ekskl. salg av medievirksomheten). Orklas utbyttestrategi legger opp til en relativt stabil økning i utbytte, hensyntatt konsernets finansielle stilling. I tråd med dette foreslår styret for 2007 et ordinært utbytte på 2,25 kr pr. aksje, en økning på 12,5 prosent fra 2006.

Økningen med 21 prosent i konsernets driftsinntekter for 2007 forklares i hovedsak av den sammenslåtte profilvirksomheten, hvor ny virksomhet bidro med ca. 7,6 mrd. kroner i løpet av de siste syv månedene.

Av øvrig virksomhet hadde Borregaards kjemivirksomhet, Elkems silisiumvirksomhet og Orkla Brands tilfredsstillende vekst. Deler av Orkla Foods hadde lavere vekst enn målsatt.

Det ble også en god verdiutvikling for Orklas investeringsområde, som for året fikk en avkastning på 16,2 prosent. Dette er bedre enn både Morgan Stanley Nordic Index og Oslo Børs Benchmark Index, som fikk en avkastning på henholdsvis 11,7 og 11,5 prosent.