Orkla innfører policy for null avskoging

Orkla ønsker å ta vare på regnskog og annen verneverdig skog, og styrker arbeidet for å unngå at konsernets produkter bidrar til avskoging.

11.11.2015

– Det er svært viktig å bevare den gjenværende regnskogen for å forhindre klimaendringer, bevare unike økosystem og beskytte livene til mennesker som lever i skogene. Orkla både kan og vil gjøre en forskjell ved å sørge for at det ikke skjer avskoging i våre leverandørkjeder, sier ass. direktør samfunnsansvar Ellen Behrens.

Verdens skoger er viktige for klimaet, rommer 80 % av verdens dyre- og plantearter, og utgjør livsgrunnlaget for millioner av mennesker. Bevaring av skog, spesielt tropisk regnskog, er derfor avgjørende for å begrense den globale oppvarmingen, bevare naturens mangfold og ivareta urfolks rettigheter. Jordens skogressurser er under sterkt press, og hvert år forsvinner betydelige skogområder.

Å forhindre avskoging er en sentral del av Orklas arbeid for å sikre bærekraftig råvareproduksjon. Orkla målsetter at alle viktige jordbruksråvarer skal være produsert på en bærekraftig måte uten avskoging innen 2020, for palmeolje allerede i 2017. Ved kjøp av emballasje og andre materialer basert på trevirke vil Orkla-selskapene sørge for at disse ikke kommer fra tropisk regnskog eller annen verneverdig skog. Vurderingen av hvilken skog som skal bevares, skal omfatte hensynet til både biologisk mangfold og karbonbinding. Orkla legger også vekt på respekt for berørte urbefolkningers og lokalsamfunns rettigheter.

– Orkla vil aktivt fremme beste praksis for avskogingsfri og bærekraftig produksjon, og vil gjennomføre tiltak som er tilpasset utfordringene og mulighetene i hver enkelt råvarekjede. Vi stiller strenge krav til våre leverandører, og følger opp gjennom dialog og krav til rapportering, sier Behrens.