Orkla og Alcoa bytter eierposisjoner

Orkla og Alcoa har inngått avtale om bytte av eiendeler i to felleseide selskaper. Orkla overtar Alcoas andel i Sapa Profiler, og blir 100 pst eier. Alcoa overtar Orklas andel i Elkem Aluminium, som blir heleiet av Alcoa.

23.12.2008

Orkla og Alcoa inngikk 22. desember en avtale om bytte av eiendeler i to felleseide selskaper. Orkla overtar Alcoas 45,45 % eierandel i Sapa Profiler, og blir dermed 100 % eier. Alcoa overtar samtidig Orklas 50 % eierandel i aluminium-smeltingselskapet Elkem Aluminium, som dermed vil bli 100 % eiet av Alcoa.

«Orkla har en rekke spennende utviklingsmuligheter, men det er samtidig behov for å prioritere innenfor porteføljen av virksomheter. Orkla ser et betydelig verdiskapingspotensial innenfor Sapa-strukturen når konjunkturene normaliserer seg. Byttetransaksjonen konverterer to deleide posisjoner til én 100 % eiet posisjon, noe som gir større strategisk kontroll og bidrar til en forenkling av Orklas struktur,» uttaler konsernsjef i Orkla, Dag J. Opedal.

«Elkem Aluminium har vært en viktig del av Elkems utvikling. Selskapet består av to veldrevne verk i Mosjøen og på Lista, men er begrenset til å drive sin virksomhet i Norge. Alcoa har vært Elkems partner og eid 50 % av verkene i nærmere 50 år. Alcoa, en av verdens ledende aluminiumprodusenter, har de beste forutsetninger for å utvikle Elkem Aluminium videre. Samtidig er vi tilfreds med at samarbeidet mellom Alcoa og Elkem fortsetter innenfor definerte energi- og teknologiområder,» sier Opedal.

De to eierandelene verdsettes likt på gjeldfri basis, og transaksjonen medfører ingen vesentlige kontantstrømmessige effekter for Orkla. Transaksjonen forventes sluttført i løpet av 1. kvartal 2009 og antas å medføre at Orkla får en mindre regnskapsmessig gevinst. Avtalen forutsetter godkjennelse fra bedriftsforsamlingen i Orkla og fra relevante myndigheter.

«I de krevende tider vi er inne i er det viktig å ha en eier med et langsiktig perspektiv på virksomheten. Gjennom Orklas eierskap får Sapa styringsfart og stabilitet til å gjennomføre den fastlagte strategi, med fokus på å utarbeide differensierte løsninger for kundene. Målsetningen om 15-20 % kapitalavkastning over en konjunktursyklus ligger fast selv om de globale markedene for tiden er meget svake,» sier Ole Enger, adm. direktør i Sapa.

Bygg/anlegg og bilindustrien er blant de største avtakerne av aluminiumprodukter. Som en følge av den globale finanskrisen har etterspørselen falt kraftig i sluttbrukermarkedene og både Elkem Aluminium og Sapa Profiler har en negativ resultatutvikling i inneværende kvartal.

Sapa Profiler har som en følge av dette redusert produksjonen vesentlig i form av midlertidig stans i de fleste fabrikker i en periode gjennom desember og inn i januar. For Sapa-gruppen totalt anslås et underliggende EBITA-resultat på cirka -150 mill. kroner i 4. kvartal og cirka + 650 mill. kroner for året totalt. Grunnet et betydelig fall i aluminiumprisene vil det utover dette bli foretatt regnskapsmessig nedskrivning av lagerverdier med anslagsvis 300-400 mill. kroner.

Sapa har redusert bemanningen med 15 % (1800 årsverk) i 2008. Ytterligere strukturelle tiltak og nedbemanninger vil bli gjennomført i 2009. Avsetning for nye restruktureringstiltak anslås til cirka 200 mill. kroner som forventes å bli regnskapsført i 4. kvartal.

I Orklas årsregnskap for 2008 vil Elkem Aluminium defineres som ikke-videreført virksomhet. Resultattall fra Elkem Aluminium trekkes dermed ut av Orklas ordinære resultat og presenteres netto på egen linje som ikke-videreført virksomhet. Tilsvarende vil historiske sammenligningstall for 2006 og 2007 bli omarbeidet.