Orkla øker klimaambisjonene

Orkla forplikter seg til å sette utslippsmål i tråd med målet om å holde klimaendringene under to grader.

02.06.2017

Inger Johanne Eikeland, Senior Vice President EHS i Orkla

Rundt en fjerdedel av de globale CO2-utslippene kommer fra produksjon og forbruk av mat. Orkla er opptatt av å ta sin del av ansvaret og jobber derfor aktivt for å minimere sitt miljøfotavtrykk i alle ledd i verdikjeden.

– Gjennom å signere Science Based Targets-initiativet forplikter vi oss nå til å gjennomføre CO2-kutt i tråd med det vitenskapen mener er nødvendig for å nå togradersmålet som ble besluttet av verdens ledere i Parisavtalen fra 2015, sier Inger Johanne Eikeland, Senior Vice President EHS i Orkla.

Orkla har i sin bærekraftsstrategi mot 2020 ambisjon om å utvikle produkter og emballasje med redusert miljøfotavtrykk. Målet er å redusere klimagassutslipp og forbruket av vann og energi i egen virksomhet med 20 % sammenlignet med 2014, og tilsvarende redusere avfallet med 30 %.

– Vi ser en positiv utvikling for perioden 2014 til 2016, og er allerede nær ved å oppnå disse målsettingene med tiltak vi har iverksatt. Basert på Science Based Target-metodikken ønsker vi nå å øke ambisjonsnivået ytterligere ved å utvikle nye mål mot 2025, sier Eikeland.

Overgang til fornybar elektrisitet

Med overgang til 100 % fornybar elektrisitet tar Orkla ytterligere et steg på veien i klimaarbeidet:

– Gjennom kjøp av opprinnelsesgarantier fra Orklas egne vannkraftverk i Norge dekker vi hele vårt elektrisitetsbehov gjennom fornybar energi. Med dette tiltaket reduserer vi Orklas indirekte klimagassutslipp med nærmere 30 %, avslutter Eikeland.

Les mer om arbeidet med miljø og klima i Orklas års- og bærekraftsrapport.