Orkla øker klimainnsatsen

Orklas klimamål mot 2025 er nå godkjent av Science Based Targets initiative.

12.10.2018

Gutt som hopper - illustrasjonsbilde

Orkla målsetter å redusere klimagassutslipp fra egen virksomhet med over 60 % innen 2025, og øker samtidig innsatsen for å redusere indirekte klimapåvirkning fra produksjon av råvarer.

– Det haster med å finne løsninger for klimaendringene. Derfor jobber vi nå i hele verdikjeden vår for å redusere utslipp i tråd med det vitenskapen mener er nødvendig for å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt to grader, sier Inger Johanne Eikeland, Senior Vice President EHS i Orkla.

Orkla er det andre norske selskapet som har fått klimamålene sine godkjent av den internasjonale organisasjonen Science Based Targets initiative (SBTi). 492 selskaper har forpliktet seg til å sette vitenskapelige mål. Av disse har over 140 selskaper fått sine mål uavhengig godkjent av SBTi.

– Gratulerer til Orkla som har fått godkjent sine mål for reduksjon av klimagassutslipp av Science Based Targets initiative. Ved å sette mål om klimagassreduksjon i tråd med hva som er nødvendig for å unngå den verste påvirkningen fra klimaendringer, posisjonerer Orkla seg for overgangen til en lavkarbon-fremtid, sier Alexander Farsan, Global Lead for Science Based Targets hos WWF.

– Vi jobber ikke kun med egne utslipp, men tar også ansvar for klimapåvirkningen i verdikjeden gjennom tiltak rettet mot produksjonen av råvarene vi bruker i produktene våre. Målet er å redusere indirekte klimagassutslipp med rundt 30 % innen 2025, sier Eikeland.

Produserer egen vannkraft

– For å lykkes i å redusere klimagassutslippene legger vi om fra fossil til fornybar energi, og all strømmen vi bruker i Europa er allerede fornybar. Gjennom våre egne vannkraftverk produserer vi fem ganger så mye fornybar elektrisitet som vi bruker, forteller Eikeland.

For å dokumentere fornybar strøm, kjøper Orkla opprinnelsesgarantier knyttet opp mot egne vannkraftverk.

Orklas mange virksomheter jobber også målrettet for å redusere forbruket av energi og vann, sikre maksimal ressursutnyttelse og redusere matsvinn. Dessuten står bærekraftig innovasjon høyt på agendaen i Orkla, med lansering av plantebaserte alternativer til kjøtt og en rekke produkter med redusert miljøfotavtrykk.

Null avskoging

Råvareproduksjon står for rundt 95 % av Orklas indirekte klimagassutslipp. Innsats for å forhindre avskoging i forbindelse med råvareproduksjon er spesielt viktig for å forhindre klimagassutslipp. Orkla har en policy for å bidra til avskogingsfrie leverandørkjeder, og gjennomfører tiltak i samarbeid med leverandører og sertifiseringsorganisasjoner.

– Vi vurderer nå hvordan vi kan oppmuntre leverandørene våre mer generelt til å sette egne klimamål og følge opp leverandørenes reduksjonstiltak på en mer systematisk måte, sier Inger Johanne Eikeland.

Les mer om arbeidet med miljø og klima i Orklas års- og bærekraftsrapport >

Orklas klimamål, godkjent av Science Based Targets Initiative:

  • Redusere klimagassutslipp med 63 %* innen 2025 og 77 %* innen 2040
  • Redusere indirekte klimagassutslipp med 29 %* innen 2025 og 77 %* innen 2040
    (*Sammenlignet med 2014)

Fakta om Science Based Targets

  • Science Based Targets (SBT) er et samarbeid mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF).
  • Etter lanseringen i 2015 har 492 selskaper forpliktet seg til å sette vitenskapelige mål, og over 140 selskap har fått disse målene godkjent av SBT.
  • Les mer om Science Based Targets >

SBTi company card