Resultat Orkla Brands 1. kvartal 2012

03.05.2012

Det var i 1. kvartal totalt sett svak vekst i markedene som Orkla Brands opererer i. Driftsinntektene i 1. kvartal var på 5.583 mill. kroner (5.714 mill. kroner)2. Underliggende3 omsetningsvekst i kvartalet var cirka 4 %, hvor om lag en tredjedel av veksten var knyttet til påskens plassering. Totalt sett var volumet noe høyere enn i 2011. Volumvekst for produkter solgt gjennom dagligvarekanalen ble delvis motvirket av svake markeder og tapt kontraktssalg til industri- og eksportkunder. Markedsandelene ble i sum opprettholdt.EBITA1 i 1. kvartal var 523 mill. kroner (520 mill. kroner)2. Resultatveksten er positivt påvirket av salget av Bakers, samt påskens plassering. Økte reklameinvesteringer i kvartalet trekker resultatet ned på kort sikt. Hensyntatt de overnevnte forholdene vurderes resultatet i 1. kvartal å være på nivå med samme periode i 2011.

Resultatet i Orkla Foods Nordic er noe høyere enn i 2011, mens Orkla Brands Nordic har hatt en viss resultatsvekkelse. Tap av kontraktsproduksjon påvirker resultatet i de nordiske forretningsenhetene negativt. I Orkla Brands International hadde Orkla Brands Russia resultatvekst, også hensyntatt engangskostnader knyttet til sammenslåingen i fjor. I et krevende marked endte Orkla Food Ingredients resultatmessig noe lavere enn i 2011. Arbeidet med kostnadsforbedringsprogrammer i Orkla Brands løper som normalt, og besparelsene i 1. kvartal var på nivå med 2011.

Kjeksvirksomheten har varslet en nedbemanning av inntil 70 årsverk, primært som følge av volumreduksjon i egen fabrikk, samt mulighet for effektivisering. Kostnader knyttet til nedbemanningen vil være moderate og blir tatt fortløpende. De positive økonomiske effektene vil i hovedsak bli realisert i 2013.

FAOs råvareindeks er nå noe lavere enn i tilsvarende kvartal i 2011 og på nivå med 4. kvartal 2011. Orkla Brands hadde imidlertid økte råvarekostnader også i 1. kvartal, hovedsakelig relatert til sammensetningen av råvarer og noe tidsetterslep på kontrakter. Dette er dekket inn gjennom økte priser.

Stabburet har i 1. kvartal 2012 utvidet sitt «Kokkeklare»-konsept til å inkludere kjøttkaker og karbonader, mens Göteborgs/Sætre har lansert en ny Ballerina Cookie i Sverige. Nutrilett har blitt lansert i Danmark og Polen.

Axellus har kjøpt selskapet Pharma-Vinci A/S og styrker med dette sin satsing mot apotek i Danmark. Selskapet ble etablert i 1941 og utvikler, produserer og markedsfører produkter innen kosttilskudd og kvinnehelse for apotek og helsekostbutikker. Pharma-Vinci er markedsleder innenfor sine kategorier og har en årsomsetning på i størrelsesorden DKK 50 mill.

Axellus vil fra midten av 2012 overta omega-3-produsenten Denomega fra Borregaard, og styrker med dette sin satsing innenfor marine oljer. Denomega er en ledende internasjonal leverandør av lukt- og smaksfrie omega-3-oljer basert på bærekraftige norske og nordatlantiske marine råvarer. En samling av omega-3-kompetansen i Axellus vil gi nye innovasjonsmuligheter. Omsetningen i Denomega var i 2011 på 98 mill. kroner.

Innen Orkla Food Ingredients er det inngått avtaler om kjøp av fire salgs- og distribusjonsselskaper i løpet av de siste fire månedene, hvorav to i Polen, ett i Slovakia og ett i Romania. Samlet årsomsetning utgjør cirka 270 mill. kroner.

Orkla Foods Nordic
Orkla Foods Nordic hadde i 1. kvartal driftsinntekter på 2.026 mill. kroner (2.213 mill. kroner)2. Underliggende3 var det en fremgang på cirka 5 %, hvorav cirka halvparten av fremgangen var knyttet til påskens plassering. Panda og de baltiske virksomhetene kunne vise til de høyeste veksttallene i kvartalet. EBITA1 for 1. kvartal ble 197 mill. kroner (186 mill. kroner)2. Resultatveksten var positivt påvirket av salget av Bakers og påskens plassering. Fremgangen til Stabburet, Panda og samtlige baltiske selskaper ble delvis motvirket av noe svakere utvikling i Abba Seafood, Procordia og Felix Abba. Beauvais foods og Abba Seafood kunne likevel vise til salgsvekst, og Procordia styrket sine markedsandeler i kvartalet.For Stabburet har et godt lanseringsprogram, drevet av innovasjoner som Kokkeklare kjøttkaker & karbonader, Grandiosa Nacho og Stabbur-makrell grovhakket, bidratt til fremgang gjennom salgsvekst, styrkede markedsandeler og forbedrede resultater.

Orkla Brands Nordic
Orkla Brands Nordic hadde i kvartalet driftsinntekter på 1.924 mill. kroner (1.937 mill. kroner)2. Underliggende3 var dette på nivå med 2011. EBITA1 for 1. kvartal var 334 mill. kroner (363 mill. kroner)2, en underliggende3 nedgang på 7 % i forhold til i 2011. Påskens plassering antas kun å ha gitt moderate positive effekter.Resultattilbakegangen i kvartalet skyldes i første rekke en volummessig svak salgsstart i januar og delvis februar, primært relatert til Nidar, Göteborgs/Sætre og Axellus, samt effekt fra tap av kontraktsproduksjon.

På den annen side viste Lilleborg salgs- og resultatfremgang, spesielt knyttet til områdene hårprodukter og oppvaskmidler, dog sammenlignet mot et svakt kvartal i 2011. OLW, innen Chips Group, viste bra fremgang i Sverige.

Flere innovasjoner i kvartalet har hatt en lovende start. Dette gjelder blant annet «Ballerina Fylld Cookie» (Göteborgs Kex), herreboxere fra Pierre Robert og lansering av Nutrilett i Danmark og Polen.

Orkla Brands InternationalOrkla Brands International hadde i 1. kvartal driftsinntekter på 452 mill. kroner (445 mill. kroner)2, tilsvarende en underliggende3 vekst på 5 %. EBITA1 for 1. kvartal ble -37 mill. kroner (-63 mill. kroner)2. Underliggende3 tilsvarte det en resultatfremgang på 25 mill. kroner.

Økningen i driftsinntekter var knyttet til India og vedvarende vekst for kjernekategoriene krydder og ferdigmikser, mens driftsinntektene i Russland og Østerrike var på nivå med samme periode i 2011. Resultatforbedringen var primært knyttet til Russland, som følge av synergiuttak og lavere priser på innsatsfaktorer (kakaobønner og sukker). Samtidig var resultatet i 2011 belastet med engangskostnader på om lag 20 mill. kroner, relatert til etableringen av Orkla Brands Russia. Reklameinvesteringene i Russland og India var høyere enn i 2011.

Orkla Food IngredientsOrkla Food Ingredients hadde i 1. kvartal driftsinntekter på 1.232 mill. kroner (1.192 mill. kroner)2, tilsvarende en underliggende3 vekst på 6 %. Veksten var primært relatert til Norge og Sverige, som følge av økte markedsandeler og økte priser. EBITA1 for 1. kvartal ble 29 mill. kroner (34 mill. kroner)2. Underliggende3 var det en resultattilbakegang på 3 mill. kroner. Markedet er krevende, med økt konkurranse og redusert etterspørsel fra mindre bakerier. Det er trolig en viss positiv salgs- og resultateffekt i 1. kvartal i år sammenlignet med 1. kvartal i 2011, som følge av påskens plassering.

1 Driftsresultat før amortisering og andre inntekter og kostnader.
2 Tall i parentes er for tilsvarende periode foregående år.3 Eksklusiv kjøpte og solgte virksomheter samt valutaomregningseffekter.