Resultatfremgang for Orkla i 4. kvartal

Omfattende kostnadstiltak gir positive effekter.

10.02.2010

Orklas driftsresultat (EBITA ) ble 1.070 mill. kr i 4. kvartal, mot 998 mill. kr samme periode året før. Godt resultat for Orkla Brands og redusert kostnadsnivå for Sapa bidro til fremgangen. Aksjeporteføljen hadde positiv utvikling i 4. kvartal, og avkastningen for året endte på 39 prosent, som er 3 prosent bedre enn nordisk benchmark.

For året som helhet ble Orklas driftsinntekter 56,2 mrd. kroner (65,6 mrd. kroner ). Nedgangen kan tilskrives svak pris- og volumutvikling i Sapas og Elkems markeder. Konsernets driftresultat (EBITA) endte på 2,4 mrd. kr (4,2 mrd. kr). Orkla Brands og Jotun (Orkla eier 42,5 prosent) leverte beste årsresultat så langt, og omfattende kostnadsprogrammer ga redusert break even-nivå for Sapa, Elkem og Borregaard.

Orklas kontantstrøm fra drift økte fra 2,5 mrd kr i 2008 til 5,8 mrd. kr i 2009. Samtidig ble den finansielle stilling styrket gjennom en reduksjon av den netto rentebærende gjeld med 7,6 mrd. kroner.
 I tråd med Orklas utbyttestrategi foreslår styret et ordinært utbytte på kr 2,25 pr. aksje for 2009, samme beløp som de foregående to år.

– 2009 ble et utfordrende år med svake markeder for flere av Orklas virksomheter. Omfattende tiltak har imidlertid gitt effekter, og den finansielle stillingen er styrket gjennom året. Konsernet er godt rustet fremover, sier konsernsjef Dag J. Opedal.

I 2009 ble det også gjennomført flere strategiske trekk. Orkla overtok Alcoas eierandel i Sapa Profiler, og ble dermed 100 prosent eier, samtidig som at Alcoa overtok Orklas eierandel i Elkem Aluminium. Gjennom oppkjøpet av aluminiumsprofilselskapet Indalex i USA har Sapa styrket sin posisjon i det nord-amerikanske markedet betydelig. Elkem Solars fabrikk i Kristiansand og utvidelse av Sapa Heat Transfers fabrikk i Kina var andre viktige ekspansjonsprosjekter i 2009. Samtidig er også REC (Orklas eierandel 39,7 prosent) inne i en opprampingsfase som vil fortsette over i 2011.

Orklas investering i REC føres som tilknyttet selskap (TS). Så lenge RECs børskurs er lavere enn bokført TS verdi i Orklas regnskaper, vil Orkla anvende børskurs ved utløp av kvartalet som regnskapsmessig verdi. Verdien vil skrives opp og ned i henhold til børskurs fremover inntil børskurs er høyere enn bokført TS verdi. I 4. kvartal medfører dette en regnskapsmessig belastning på 3,1 mrd. kroner.

Salgsverdien for Elkems vannkraftsvirksomheter i Salten og Bremanger var seks milliarder kr, og ga en regnskapsmessig gevinst på vel fire mrd. kroner.

Se blidene fra kvartalspresentasjonen på Flickr

4 kvartal 2009

Presentasjon for 4 kvartal 2009

Kvartal og regnskapstall 2009