Resultatfremgang for samtlige forretningsområder

Orklas driftsresultat (EBITA) endte i 3. kvartal på 1.166 mill. kroner, mot 811 mill. samme kvartal i fjor.

27.10.2010

Det var resultatfremgang for samtlige forretningsområder. Aksjeporteføljen hadde pr. 3. kvartal en avkasting på 21,3 prosent.

– Det er tilfredsstillende å registrere en klar resultatfremgang i kvartalet. Den underliggende driften er styrket i alle forretningsområdene, mens spesielt Elkems silisiumrelaterte virksomhet også har hatt god drahjelp fra bedre markeder og høyere priser, sier konsernsjef Bjørn M. Wiggen.

Orklas driftsinntekter ble i 3. kvartal på 16,3 mrd. kroner, opp fra 14,1 mrd. kroner i 2009. Omsetningsveksten kommer primært fra økt kapasitetsutnyttelse og høyere priser for Elkems silisiumrelaterte virksomheter, samt markedsvekst og økte markedsandeler for Sapa. Orkla Brands hadde et nytt godt kvartal med underliggende resultatvekst på 5 prosent.

Det var fremgang for flere av Orklas nordiske merkevareselskaper, mens virksomheten i Russland hadde spesielle utfordringer med både produksjon og salg som følge av hetebølge i Russland gjennom sommeren.  Aksjeporteføljen hadde en avkastning hittil i år på 21,3 prosent sammenlignet med 16,0 prosent for den nordiske referanseindeksen og 2,7 prosent for Oslo Børs Benchmark Index.

Så lenge børskurs på REC-aksjene er lavere enn balanseført verdi vil den regnskapsmessige verdien bli opp- og nedskrevet i takt med svingningene i RECs børskurs. Børskursen steg gjennom 3. kvartal fra 15,61 til 19,92 kroner. Den totale regnskapsmessige resultateffekten ble 2 mrd. kroner i kvartalet.

Resultat før skatt ble i kvartalet 3.434 mill kroner sammen lignet med 494 mill kroner i fjor.

Orklas styre utnevnte 8. september Bjørn M. Wiggen til ny konsernsjef. Wiggen kom fra stillingen som CEO i Sapa (Orkla Aluminium Solutions) og konserndirektør for Orkla Materials.

Samtidig ble tidligere sjef for Sapas virksomhet i Nord-Amerika, Timothy R. J. Stubbs, utnevnt til ny CEO i Sapa. Svein Tore Holsether, tidligere Business Area President for Sapa Asia & Middle East, er utnevnt til ny konserndirektør med overordnet ansvar for konsernets M&A-aktiviteter. Holsether vil tiltre i januar 2011. Begge går inn som nye medlemmer av Orklas konsernledelse.

– Orkla vil også i fremtiden være et porteføljeselskap, sier Wiggen, men det er ønskelig å fokusere porteføljen til et færre antall virksomheter og derigjennom ikke minst sikre tilstrekkelig kapital til å utvikle de områder der vi har de beste forutsetningene for langsiktig verdiskapning for aksjonærene. Vi er imidlertid ikke i noen presset situasjon, og vil ta den tid vi trenger for å finne frem til gode løsninger.

Etter at kvartalet ble avsluttet har Orkla inngått avtale om salg av Borregaard Skoger til Statskog for 1,7 mrd. kroner.

Se bilder fra presentasjonen på Flickr