Sammen for miljøet

Klimaendringene er en av våre tids største utfordringer. Å jobbe for å redusere klimautslippene er derfor en av våre viktigste oppgaver på miljøområdet. Her kan du lese mer om hvordan vi i Orkla tar miljø- og klimaansvar.

23.04.2019

– Vi jobber systematisk for å redusere forbruket av energi og vann, sikre fornybar energi og redusere matsvinn og annet avfall på tvers av våre virksomheter i 30 land. Gjennom disse tiltakene har vi redusert klimagassutslippene fra egen virksomhet med mere enn 50 % siden 2014, forteller Inger Johanne Eikeland, HMS-direktør i Orkla.

Gjør det enklere å ta grønnere valg i hverdagen
Bærekraftig innovasjon står høyt på agendaen i Orkla, og vi lanserer stadig flere plantebaserte alternativer til kjøtt og en rekke produkter med redusert miljøfotavtrykk.

– Mange er opptatt av å ta mer miljøvennlige valg i hverdagen. Derfor jobber vi hele tiden med å utvikle produkter og tjenester med en konkurransedyktig miljøprofil. I takt med at stadig flere av Orklas fabrikker gjennomfører en omstilling til fornybar energi vil klimapåvirkningen fra produktene våre reduseres, og stadig flere produkter vil være produsert med 100 % fornybar energi, sier Eikeland.

Produserer egen vannkraft
– For å lykkes i å redusere klimagassutslippene legger vi om fra fossil til fornybar energi, og all strømmen vi bruker i Europa er allerede fornybar. Ved våre egne vannkraftverk produserer vi fem ganger så mye fornybar elektrisitet som vi bruker, forteller Eikeland.

Gjennom kjøp av opprinnelsesgarantier knyttet til Orklas vannkraftverk sørger vi for at våre europeiske kontorer og fabrikker bruker fornybar elektrisitet. Orkla-selskapene jobber aktivt med å erstatte fossilt brensel med miljøvennlig energi, og flere fabrikker er fossilfrie. Den totale andelen fornybar energi var 39 % i 2018.

Vitenskapsbaserte klimamål 
Orklas klimamål mot 2025 ble i juli 2018 godkjent av den internasjonale organisasjonen Science Based Targets-initiative (SBTi). Orkla er det andre norske selskapet som har fått klimamålene sine godkjent av SBTi.

– Vi jobber ikke kun med egne utslipp, men tar også ansvar for klimapåvirkningen i verdikjeden gjennom tiltak rettet mot produksjon av råvarene vi bruker i produktene våre. Målet er å redusere indirekte klimagassutslipp med rundt 30 % innen 2025, forteller Inger Johanne Eikeland.

Null avskoging
Råvareproduksjon står for rundt 95 % av Orklas indirekte klimagassutslipp. Innsats for å forhindre avskoging i forbindelse med råvareproduksjon er spesielt viktig for å forhindre klimagassutslipp. Orkla har en policy for å bidra til avskogingsfrie leverandørkjeder, og gjennomfører tiltak i samarbeid med leverandører og sertifiseringsorganisasjoner.

Øker klimainnsatsen
– Vi vil forsterke klimasatsingen ved å tydeliggjøre nye tiltak som kan påvirke reduksjon av klimagassutslipp. Gjennom Science Based Target-initiativet skal vi etablere planer for reduksjon knyttet til aktiviteter utenfor Orklas egen virksomhet. I tillegg til å se på tiltak knyttet til egne råvareinnkjøp, vil vi vurdere hvordan vi kan være en partner for leverandørene våre, oppmuntre dem til å sette egne klimamål og følge opp reduksjonstiltakene deres på en mer systematisk måte, avslutter Inger Johanne Eikeland.

Visste du at…?