Verifikasjon av Klimaregnskap 2020

Orklas klimaregnskap er utarbeidet i tråd med GHG-protokollen og nøkkeltallene er vist i Orkla årsrapport. Klimaregnskapet er verifisert av revisjons- og rådgivningsselskapet EY og verifikasjonsrapporten er vist på side 78 i årsrapporten.