Åpenhetsloven

Orklas arbeid knyttet til aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden.

Fra og med 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft i Norge. Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. En vesentlig del av loven er å sikre allmenhetens tilgang på informasjon vedrørende disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem. Sammen med andre tiltak, skal lovkravet bidra til Norges arbeid med å imøtekomme og etterleve FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Kjernen av loven innebærer en plikt til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger innebærer at virksomheter skal kartlegge mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere.

Aktsomhetsvurderinger – hva gjør Orkla?

Orkla har en policy for menneske- og arbeidstakerrettigheter som omfatter vårt arbeid med menneskerettigheter i egen organisasjon og leverandørkjeden. Policyen er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og beskriver hovedprinsippene for hvordan vi vil håndtere de menneske- og arbeidstakerrettighetene som er mest relevante for den daglige driften. I policyen beskriver vi hvordan vi ønsker å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og jobbe med forbedringstiltak både i egne virksomheter og i leverandørkjeden. Videre beskriver vi hva vi forventer av selskapene i konsernet for at de skal kunne iverksette policyen på en god måte.

Orklas forventninger til selskapenes arbeid med aktsomhetsvurderinger er også beskrevet i dokumentet «Sustainability and Responsible Business Practices», se spesielt side 6, 7, 14 og 16.

Orkla har over 25 000 direkteleverandører og mange underleverandører. Vi krever at alle direkteleverandørene våre godkjenner Orklas Supplier Code of Conduct. Denne beskriver våre leverandørkrav knyttet til menneskerettigheter og andre tema innenfor bærekraft. Dette betyr at leverandøren forplikter seg til å utføre sin produksjon i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. Selskapene gjør en grundig vurdering av alle nye leverandører ifm. inngåelse av kontrakt. Utover dette har selskapene en risikobasert tilnærming til arbeidet med menneskerettigheter i leverandørkjeden, og fokuserer innsatsen mot de leverandørkjedene hvor vi vurderer risikoen for krenkelse av menneskerettighetene som høyest.

Redegjørelse for 2022

Orklas års- og bærekraftsrapport for 2022 omfatter en redegjørelse for vår tilnærming til aktsomhet, viktige risikoforhold, tiltak gjennomført i løpet av året og planene for kommende periode. https://www.orkla.no/arsrapport/

Følgende informasjon er spesielt relevant i forhold til kravene i åpenhetsloven $5:

  • Informasjon om organisering og driftsområde: s 9, s 11-19
  • Informasjon om segmenter: 189-195
  • Strategi og styring av arbeidet med bærekraft og samfunnsansvar: s. 40, 83-84, 88-89, 92-93
  • Menneskerettighetspolicy, rutiner, varslingskanaler: s 92-93, 108-109
  • Negative konsekvenser og risiko, tiltak: s. 107-119, 152-153

Rapporten omfatter alle selskaper der Orkla hadde mer enn 50% eierandel pr 31. desember 2022, med unntak av selskaper kjøpt etter 1. juli 2022. Informasjonen i rapporten om menneskerettighetspolicy, påvirkning og risikoforhold, samt rutiner for aktsomhetsvurderinger, leverandøroppfølging og varsling, gjelder alle Orklas selskaper. Risikoforhold og tiltak relatert til Orklas norske selskaper er omtalt på følgende sider:

Orkla Foods Norge: s. 109-113, 115-116

Orkla Confectionery & Snacks Norge: s 109-115,

Orkla Home and Personal Care: s. 109-111

Orkla Health: 109-111, 115-116

Orkla House Care: s. 109-111

Lilleborg: s. 109-111

Pierre Robert Group: s. 116-117

Idun Group: s. 109-113

Orkla ASA og flere av Orklas norske selskaper er medlem av Etisk handel Norge, og utarbeider årlig fremdriftsrapport basert på Etisk handel Norges krav. Rapportene er tilgjengelige på Etisk handel Norges nettside https://etiskhandel.no/vare-medlemmer/

Følgende Orkla-selskaper er medlem av Etisk handel Norge: Lilleborg, Orkla Confectionery & Snacks Norge, Orkla Foods Norge, Orkla Home and Personal Care, Orkla House Care, Pierre Robert Group

 

Les mer

Mer informasjon om vårt arbeid knyttet til aktsomhetsvurderinger finnes i vår års- og bærekraftsrapport i kapitlene Samfunnsansvaret vårt, Bærekraftige innkjøp, og Omtanke for mennesker og samfunn.

Se også

Kontakt

Henvendelser knyttet til Åpenhetsloven kan sendes til Forbrukerservice.