Åpenhetsloven

Orklas arbeid knyttet til aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden.

Fra og med 1. juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft i Norge. Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. En vesentlig del av loven er å sikre allmenhetens tilgang på informasjon vedrørende disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem. Sammen med andre tiltak, skal lovkravet bidra til Norges arbeid med å imøtekomme og etterleve FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Kjernen av loven innebærer plikten til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger innebærer at virksomheter skal kartlegge mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere.

Aktsomhetsvurderinger – hva gjør Orkla?

Orkla har en egen policy for menneske- og arbeidstakerrettigheter som omfatter vårt arbeid med menneskerettigheter i egen organisasjon og leverandørkjeden. Policyen er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og beskriver hovedprinsippene for hvordan vi vil håndtere de menneske- og arbeidstakerrettighetene som er mest relevante for den daglige driften. I policyen beskriver vi hvordan vi ønsker å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og jobbe med forbedringstiltak både i egne virksomheter og i leverandørkjeden. Videre beskriver vi hva vi forventer av selskapene i konsernet for at de skal kunne iverksette policyen på en god måte. Selskapene våre analyserer hvert år risikoen for avvik fra policyen. Samtidig lager de en plan for det videre arbeidet med å ivareta menneskerettigheter.

Orkla har over 25 000 direkteleverandører og mange underleverandører. Vi krever at alle direkteleverandørene våre godkjenner Orklas Supplier Code of Conduct som beskriver våre leverandørkrav knyttet til menneskerettigheter og andre tema innenfor bærekraft. Dette betyr at leverandøren forplikter seg til å utføre sin produksjon i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. Vi overvåker leverandørene våre gjennom leverandørevalueringer og tredjepartsrevisjoner.

Les mer

Mer informasjon om vårt arbeid knyttet til aktsomhetsvurderinger finnes i vår års- og bærekraftsrapport i kapitlene Samfunnsansvaret vårt, Bærekraftige innkjøp, og Omtanke for mennesker og samfunn.

Se også

Kontakt

Henvendelser knyttet til Åpenhetsloven kan sendes til Forbrukerservice.