Valg av medlemmer til styre og valgkomité

Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Innspill og forslag til valgkomiteen kan sendes til valgkomiteens leder eller sekretær innen utløpet av uke 7, 2024.

Generalforsamlingen i Orkla ASA har i henhold til vedtektene § 6 valgt en valgkomité bestående av Anders Christian Stray Ryssdal, leder, Nils-Henrik Pettersson, Kjetil Houg og Rebekka Glasser Herlofsen. I tillegg representerer Vidar Dahl de ansatte ved innstilling av styrets leder.

Det følger av vedtektene § 6 at valgkomiteen i Orkla ASA skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og eventuelle varamedlemmer for disse, og valg av medlemmer til valgkomiteen.

I tillegg følger det av instruks for valgkomiteen § 3.1 at valgkomiteen skal innstille til generalforsamlingen leder av valgkomiteen. Videre følger det av samme bestemmelse at valgkomiteen skal innstille til valg av styrets leder.

  1. Samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer er på valg våren 2024 (alle ble valgt i 2023 for ett år):

Stein Erik Hagen (medlem 2004)
Liselott Kilaas (medlem 2017)
Peter Agnefjäll (medlem 2018)
Anna Mossberg (medlem 2020)
Christina Fagerberg (medlem 2022)
Rolv Erik Ryssdal (medlem 2022)
Caroline Hagen Kjos (medlem 2023)

  1. Styreleder er på valg våren 2024

Stein Erik Hagen (styreleder siden 2006) ble i 2023 valg til styreleder for en periode på 1 år.


  1. Medlemmer av valgkomiteen som er på valg våren 2024 (øvrig medlem valgt i 2023 for 2 år):

Følgende medlemmer av valgkomiteen ble i 2022 valgt for en periode på 2 år:

Anders Christian Stray Ryssdal (medlem 2014)
Kjetil Houg (medlem 2020)
Rebekka Glasser Herlofsen (medlem 2020) 

 

  1. Leder av valgkomiteen er på valg våren 2024:

Anders Christian Stray Ryssdal ble i 2022 valgt som leder for en periode på 2 år.

***

Innspill og forslag til valgkomiteen kan sendes til:

Valgkomiteen i Orkla ASA
v/ leder Anders Christian Stray Ryssdal,
c/o Orkla ASA,
Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo

eller til

Orkla ASA
v/ juridisk direktør Camilla Tellefsdal Robstad
Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo
camilla.robstad@orkla.no 

Innspill og forslag til valgkomiteen må være denne i hende innen utløpet av uke 7, 2024.

 

Aksjeeiers rettigheter til å få behandlet saker

Aksjeeier har i henhold til allmennaksjeloven § 5-11 rett til å få behandlet saker på generalforsamlingen.

Saker bes meldt skriftlig til styret så snart som mulig og senest innen 21. mars 2024 sammen med en beskrivelse av hva saken gjelder og eventuelt et forslag til beslutning.

Saker sendes til:

Orkla ASA
v/juridisk direktør Camilla Tellefsdal Robstad
Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo
camilla.robstad@orkla.no