Aksjeeiers rettigheter til å få behandlet saker

Aksjeeier har i henhold til allmennaksjeloven § 5-11 rett til å få behandlet saker på generalforsamlingen.

Saker bes meldt skriftlig til styret så snart som mulig og senest innen 16. mars 2023 sammen med en beskrivelse av hva saken gjelder og eventuelt et forslag til beslutning.

Saker sendes til:

Orkla ASA
v/juridisk direktør Camilla Tellefsdal Robstad
Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo
camilla.robstad@orkla.no