Skip to main content

Pierre Robert ullundertøy til barn

Ansvarlige innkjøp

Orkla er opptatt av å bruke råvarer som er produsert med omtanke for mennesker, dyr og miljø, og samarbeider aktivt med sine leverandører for å håndtere bærekraftsutfordringer i verdikjeden.

Befolkningsvekst og stadig mer merkbare klimaendringer gjør at presset på naturressursene øker. Jordbruks- og fangstmetoder som ikke er bærekraftige, fører til store sosiale og miljømessige utfordringer. Dette kan igjen påvirke prisen, tilgangen og kvaliteten på viktige råvarer. Bevisstheten om betydningen av bærekraftig råvareproduksjon øker fordi konsekvenser av klimaendringene blir stadig tydeligere. Mange forbrukere ønsker å bruke egen forbrukermakt til å bidra til en bærekraftig utvikling, og dette gir seg utslag i økt etterspørsel etter etiske produkter.

Orkla har over lang tid engasjert seg aktivt i samarbeid med sine leverandører for å løse bærekraftsutfordringer i verdikjeden. Målet er at alle viktige jordbruksprodukter og emballasje som konsernet bruker, skal være bærekraftig produsert – uten å føre til avskoging – innen 2020.

Orklas tilnærming

Orkla samarbeider med leverandører over hele verden. Uavhengig av land er alle leverandører pålagt å etterleve konsernets etiske leverandørkrav og sørge for at produksjonen skjer i tråd med internasjonalt anerkjente krav til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. Konsernets sentrale innkjøpsfunksjon gjør en årlig risikoscreening av alle direkte leverandører og en risikovurdering av alle nye leverandører. Potensielle risikoleverandører følges opp gjennom krav og dialog, og i noen tilfeller etisk revisjon.

 • Oppfølging av leverandører

  Leverandør -
  oppfølging

  Orkla-selskapene følger opp potensielle risikoleverandører gjennom dialog, revisjon og veiledning. Etisk revisjon gjennomføres i tilfeller der det er behov for en mer detaljert og uavhengig kartleg...
 • Bærekraftige råvarer

  Bærekraftige råvarer

  Enkelte råvarekjeder er forbundet med sosiale og miljømessige utfordringer. For å sikre råvareproduksjon med respekt for mennesker og miljø har flere av Orklas selskaper engasjert seg i forbedrings...
 • Samarbeidspartnere og internasjonale løsninger

  Samarbeidspartnere og internasjonale løsninger

  Bransjesamarbeid og harmonisering av standarder og oppfølgingsverktøy på tvers av bransjer og geografi, er viktig for å redusere belastningen på leverandører ved slik oppfølging, og for å oppnå bred effekt av arbeidet. &nb...

Kontakter

 • Per Røhnebæk

  Per Røhnebæk

  Head of Sourcing Development and Support

  +47 47 41 47 72

  Send email

 • Sophie Arildsson

  Sophie Arildsson

  Responsible Sourcing Manager

  +47 917 22 130

  Send email

Innkjøp i Orkla

Verdien av Orklas samlede innkjøp i 2016 var 22.000 mill. kroner. Rundt 61 % av innkjøpene kommer fra lokale leverandører i de landene der Orkla har virksomhet. 61 % av innkjøpene kommer fra Norden og Baltikum, som er Orklas viktigste markeder. Orklas merkevareselskaper kjøper råvarer, materialer og tjenester fra om lag 27.000 leverandører. 3.500 av disse representerer viktige leverandører målt i innkjøpsvolum. 

Bærekraftsløfte

Orkla skal utvikle bærekraftige verdikjeder. I 2020 skal alle innkjøp følge Orklas prinsipper for bærekraftig produksjon.

Hovedmål frem mot 2020

 • Alle leverandører etterlever Orklas etiske leverandørkrav.
 • Viktige jordbruksprodukter, animalske produkter, marine råvarer og emballasje skal være bærekraftig produsert.
 • Bidra til langsiktig forbedring av levevilkårene for 10.000 bønder.

Etiske retningslinjer for leverandører