Skip to main content

Orklas GMO-policy

GMO Policy. Foto: Procordia

Orkla har en avventende holding til bruk av moderne genteknikk i produksjonen av næringsmidler.

Orklas holdning til moderne genteknikk

Innledning

Orkla legger stor vekt på å skape tillit og troverdighet. Konsernets produkter skal derfor være basert på sikre råvarer og være produsert med metoder som kunder og forbrukere aksepterer.

Orkla er lydhør for kundenes og forbrukernes holdninger til bruken av moderne genteknologi ved produksjon av næringsmidler, og har en avventende holdning siden et klart flertall av forbrukerne på de viktigste markedene ikke aksepterer at genmodifiserte råvarer og ingredienser blir benyttet.

Orklas holdning

Denne holdningen gjelder for alle Orklas næringsmiddelvirksomheter hva angår råvarer og ingredienser som skal benyttes til så vel produksjon av næringsmidler som til salg av kontrakts­produserte produkter som bærer et Orkla-selskaps navn.

Orklas næringsmiddelvirksomheter benytter kun råvarer og ingredienser som er basert på tradisjonelle produksjonsmetoder der planten eller dyret er utviklet og foredlet uten at moderne genteknologi er benyttet.

Orklas næringsmiddelvirksomheter er oppmerksomme på at enkelte tradisjonelle avlinger (først og fremst soya, mais og raps) samt produkter som er fremstilt fra disse, kan inneholde spormengder fra GMO-materiale på grunn av utilsiktet innblanding av såvare, avling eller produkt. Den maksimale andelen spormengde fra GMO-materiale som ikke krever GMO-merking, er nedfelt i den europeiske GMO-lovgivningen.

Orklas næringsmiddelvirksomheter krever av leverandører av enkelte avlinger at disse etablerer verifiserte systemer for atskillelse, dokumentasjon og analyse for å gjøre det mulig å sikre produktenes opprinnelse og kvalitet, for eksempel fravær av utilsiktet innblandet GMO-materiale.

Orklas næringsmiddelvirksomheter etterlever EUs og nasjonal lovgivning og myndighetenes krav på GMO-området, og tar alle nødvendige skritt for å sikre at ingen Orkla-produkter krever GMO-merking. Dersom et selskap vurderer å markedsføre og selge produkter som krever GMO-merking, skal dette godkjennes av Orklas styre.

Orklas holdninger til moderne genteknikk ble vedtatt av Orklas konsernledelse 17.12.2001. Oppdatert 2. versjon januar 2013.